Privatumo politika

Informacija apie AB „Kauno grūdai“ ir jos dukterinių bendrovių atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie AB „Kauno grūdai“ ir jos dukterinių bendrovių atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (i) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą; (ii) lojalumo programą ir tiesioginę rinkodarą; (iii) skundų, paklausimų ir atsiliepimų administravimą; (iv) komunikaciją elektroniniu paštu; (v) slapukų naudojimą; (vi) socialinių tinklų naudojimą; (vii) sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

Duomenų valdytojai, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, gali būti AB „Kauno grūdai“ (juridinio asmens kodas 133818917, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva), UAB „KG mažmena“ (juridinio asmens kodas 302602745, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva), UAB „Šlaituva“ (juridinio asmens kodas 134019827, adresas Linksmakalnio k. Sodų g. 7, Kauno r. sav.), UAB „Kauno grūdai“ ir partneriai (juridinio asmens kodas 135828753, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva), UAB „Grūdelis“ (juridinio asmens kodas 235058570, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva), UAB „Pilviškių grūdai“ (juridinio asmens kodas 300094020, adresas Stoties g. 38, Pilviškiai, LT-70484 Vilkaviškio r., Lietuva), UAB „KG Group LT“ (juridinio asmens kodas 303051070, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva),  „KG Polska“ SP. Zo.o. (juridinio asmens kodas 200655918, adresas Ul. Sejneńska 51, 16-400 Suwałki, Lenkija) (toliau kartu – Bendrovės, o kiekviena atskirai - Bendrovė). Šios Bendrovės vienų asmens duomenų tvarkymo tikslų atžvilgiu gali būti bendri duomenų valdytojai, kitų – atskiri. Apie tai, kuri Bendrovė kokio asmens duomenų tvarkymo tikslo atžvilgiu yra duomenų valdytojas, informuosime žemiau arba kitokiu Jums patogiu būdu.

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas ir kandidatų duomenų bazės administravimas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje, ar kitur patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenis bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol pasibaigs atranka, t.y. bus nuspręsta į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba bus nuspręsta užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis neturėtų viršyti 4 mėnesių. Po atrankos pabaigos Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metus tam, kad atsiradus darbo vietai galėtume Jums pateikti pasiūlymą, nebent išreikšite nesutikimą arba paprieštarausite tokiam tolesniam duomenų saugojimui. Jeigu nesutinkate, kad Jūsų duomenis saugotume ir po atrankos pabaigos, informuokite apie tai elektroniniame laiške, informavimo apie asmens duomenų tvarkymą formoje arba kitokiu Jums patogiu būdu.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, taip pat teisėto intereso ir teisės aktuose suteiktų teisių ar numatytų prievolių vykdymo pagrindu.

Jeigu savanoriškai pateiksite savo asmens duomenis mums tam, kad juos galėtume saugoti kandidatų duomenų bazėje ir esant poreikiui su Jumis susisiektume, Bendrovės, veikdamos kaip bendri duomenų valdytojai, Jūsų asmens duomenis saugos 3 metus.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Bendrovė, kuri turės duomenų valdytojo statusą šiuo tikslu tvarkomų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, bus nurodyta skelbime dėl atrankos arba kitokiu būdu. Duomenų valdytojas gali būti ir konkreti Bendrovė, ir visos Bendrovės, veikdamos kaip bendri duomenų valdytojai.

Lojalumo programos ir tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate Bendrovės arba Bendrovių klientas, dalyvaujate lojalumo programoje ar išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Tiesioginė rinkodarą be sutikimo Jūsų elektroniniu paštu bus vykdoma tik tuo atveju, jeigu esate Bendrovės arba Bendrovių klientas. Tokia rinkodara bus vykdoma remiantis teisės aktų suteikta teise.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba bendrovės santykių su jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Duomenų valdytojas, atsakingas už lojalumo programos vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis yra UAB „KG mažmena“. Duomenų valdytojas, atsakingas už tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis yra Bendrovė, kurios klientas esate arba kuriai davėte sutikimą vykdyti tiesioginę rinkodarą.

Skundų, paklausimų ar atsiliepimų administravimas

Jeigu į bendrovės elektroninį paštą ar kitokiu būdu mūsų bendrovei pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, paklausimo ar atsiliepimo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį,

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra Bendrovė, kuriai pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą.

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau, tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu yra Bendrovė, su kurios darbuotoju arba kitokiu atstovu komunikuojate.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

AB „Kauno grūdai“ interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

·veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;

·analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;

·funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

AB „Kauno grūdai“ interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

 

1P_JAR

Šis slapukas naudojamas rinkti interneto svetainės statistiką ir sekti konversijų kiekius

4click

Šis slapukas rodo informaciją, susijusią su Jūsų naudojimusi interneto svetaine

AID

Šis slapukas rodo informaciją, susijusią su Jūsų naudojimusi interneto svetaine

APISID, HSID, NID

Google priskiria slapukus bet kurioje interneto svetainėje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukų. Šie slapukai renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną.

CONSENT

Google Analytics slapukas, kurio tikslas yra sesijos įgalinimas

JSESSIONID

Newrelic slapukas, kurio tikslas yra našumo stebėsena.

PHPSESSID

Šis slapukas leidžia pateikti tekstą per interneto svetainę.

SAPISID

 Šis slapukas padeda rodyti „YouTube“ vaizdo įrašus

SID

Slapukas įgalina pagrindines „YouTube“ vaizdo įrašų funkcijas. Jie naudojami tik puslapiuose, kuriuose yra „YouTube“ vaizdo įrašai.

SIDCC

Apsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos.

SSID

 Šis slapukas leidžia išsaugoti lankytojo pasirinkimus naudojantis Google maps

__utma

Šis nuolatinis slapukas parodo, kiek kartų interneto svetainėje apsilankė lankytojas, koks buvo pirmojo ir paskutinio apsilankymo laikas.

__utmz

Šis slapukas parodo, kokią paieškos svetainę naudoja lankytojas, iš kokios svetainės atėjo į mūsų interneto svetainę, kokius paieškos žodžius naudojo.

_hjIncludedInSample

Šis slapukas rodo naudojimosi interneto svetaine informaciją.

 

Kaip išjungti slapukus? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra AB „Kauno grūdai“.

Socialinių tinklų naudojimas

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu AB „Kauno grūdai“ turi šias paskyras:

·tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

·tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Tam tikrų atskirų veiksmų atlikimui galime paprašyti Jūsų sutikimo, be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Įvardintu tikslu tvarkysime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateiksite prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu. Jums nepateikus šių duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties.

Be to, tam, kad galėtume patikrinti asmens duomenų ir informacijos teisingumą, teikti prekinį kreditą, atlikti mokumo ir finansinės rizikos įvertinimą bei valdyti įsiskolinimą, atlikti kitus sutarties vykdymui reikalingus veiksmus, toliau išvardintus Jūsų asmens duomenis galime rinkti iš trečiųjų asmenų: turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, kiti nekilnojamojo turto registro duomenys, turto areštų aktų registro duomenys, Centrinės hipotekos įstaigos turimi duomenys, Žemės ūkio ir kaimo verslo registro, LLR traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro, Ūkinių gyvūnų registro duomenys, Gyventojų registro duomenis, kiti VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“, VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ turimi duomenys, UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojami duomenys, Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazės, kitų valstybės ir savivaldybių, jų įstaigų registruose ir informacinėse sistemose esantys, taip pat privačių bendrovių viešuose rinkmenose administruojami duomenys.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra Bendrovė, su kuria yra sudaroma sutartis.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

·IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos paslaugų teikėjams;

·Kauno grūdų grupei priklausančioms bendrovėms;

·notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;

·teisėsaugos ir priežiūros institucijoms,  teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

·potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

·Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

·Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

·Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

·tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

·Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

·Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis:  duomenu.apsauga@kggroup.eu arba pateikti/atsiųsti Bendrovės, į kurią norite kreiptis, adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.

Privacy policy

This Privacy Policy contains the mandatory information about the processing of personal data carried out by Kauno grūdai, AB and its subsidiaries pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (the Regulation).


The information provided below covers the following purposes of data processing: (i) processing of data of job candidates participating in the recruitment procedure and administration of the database of candidates; (ii) loyalty programme and direct marketing; (iii) administration of appeals, enquiries and responses; (iv) e-mail communication; (v) use of cookies; (vi) use of social networks; (vii) conclusion of contracts with natural persons. This Privacy Policy also describes the rights you, as the data entity, may have, provision of data to the recipients and any other conditions of personal data processing applied to all personal data processed by the company on the basis of all the purposes listed above.

Data controllers determining the purposes and means of the personal data processing may include Kauno grūdai, AB (legal entity number 133818917, address H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lithuania), KG mažmena, UAB (legal entity number 302602745, address H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lithuania), Šlaituva, UAB (legal entity number 134019827, address Linksmakalnio k. Sodų g. 7, Kauno r. sav.), Kauno grūdai ir partneriai, UAB (legal entity number 135828753, address H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lithuania), Grūdelis, UAB (legal entity number 235058570, address H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lithuania), Pilviškių grūdai UAB (legal entity number 300094020, address Stoties g. 38, Pilviškiai, LT-70484 Vilkaviškio r., Lithuania), KG Group LT UAB (legal entity number 303051070, address H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lithuania),  „KG Polska“ SP. Zo.o. (legal entity number 200655918, address Ul. Sejneńska 51, 16-400 Suwałki, Poland)    (hereinafter collectively referred to as the Companies, and individually as the Company). For some purposes of personal data processing these Companies may be joint data controllers, meanwhile for other purposes – individual data controllers. Information as to which purpose data processing purpose entitles the Company to be the data controller, is provided below or may be submitted in any other way convenient to you.

Processing of Personal Data of the Job Candidates Participating in the Recruitment Procedure and Administration of the Database of Candidates

If you sent us your CV (curriculum vitae), resume, references and/or other documents or data based on the job advertisement published on our website or a specialised website for employee recruitment and job search or uploaded elsewhere, any personal data submitted by you voluntarily as well as any other data provided below will be processed for the purposes of recruitment of employees.

Your personal data will be processed until the end of the recruitment procedure, i.e. a specific candidate will be employed, his/her trial period will expire or the selection will be completed without choosing a specific candidate. This period should not exceed 4 months. After the expiry of the recruitment procedure, your personal data will be stored for a period of 3 years in order to be able to offer you a job in case of a new vacancy unless you express your disagreement or objection to such further storage of data. If you disagree with the storage of your data after the end of the recruitment procedure, please inform us thereof by email, a form of information on the processing of personal data or in any other way convenient to you.

Your personal data will be processed on the basis of your consent to participate in the recruitment procedure, as well as on the basis of the legitimate interest and the rights and duties stipulated by the laws.

If you submit your personal data voluntarily allowing us to store them in the database of the candidates and to contact you when needed, the Companies, acting as joint data controllers, will store your personal data for a period of 3 years.

Please note that in exercising the right granted by the laws that regulate the protection of personal data, your former employers may be contacted and asked to give their opinion about your qualification, professional skills and disciplinary characteristics. However, your current employer will not be contacted without your express consent that should be obtained in advance.

The Company having the status of data controller in respect of your personal data processed for this purpose will be indicated in the job advertisement or any other way. Data controller may also one particular Company and all Companies acting as joint data controllers.

Loyalty Programmes and Direct Marketing

If you are a client of the Company or Companies, if you participate in the loyalty programme or have expressed your will to receive direct marketing material, the personal data that you have voluntarily submitted, including e-mail and telephone number, will be used to send you information about the goods and services, news, promotional campaigns, events or any other information considered as direct marketing on the given contact details as well as through social networks, media channels and other similar electronic communication channels.

Without your consent, direct marketing will be conducted by your e-mail only if you are a client of the Company or Companies. Such marketing will be conducted pursuant to the right provided by legal acts.

For the purposes of direct marketing, your personal data will be processed for a period of 5 years as from the day of receipt of your consent or after the expiry of relations between you and the Company.

In each e-mail sent to you we will provide you with an option to unsubscribe to direct marketing communication. You may also reject or recall your consent by contacting the Company on the indicated contact details.

The data controller responsible for the personal data processing for the purposes of loyalty programme is KG mažmena UAB. Data controller responsible for the personal data processing for the purposes of direct marketing is the Company that you are a client to and to which you have given your consent to conduct direct marketing.

Administration of Appeals, Enquiries or Responses

If you have sent an appeal, enquiry or response on the Company’s e-mail or submitted it by any other means, your voluntarily submitted personal data will be processed for the purposes of administration of this appeal, enquiry or response.

If your appeal is related to a potential dispute, presumed damage, etc., your personal data may be stored for a maximum period of 10 years. If personal data is not related to the potential dispute, they will be deleted within a shorter period of time.

Processing of your personal data will be based on your free-will notice, i.e. a consent. In certain cases, however, a legal act may become the basis of a further storage of the appeal.

Data controller responsible for the personal data that is processed for this purpose is the Company, which received your appeal, enquiry or response.

Communication by E-mail

According to the Regulation, personal data includes the content of e-mail correspondence, even if the correspondence takes place between the employees of particular legal persons. In view of the foregoing, the content of communication, as well as e-mail addresses are subject to the mandatory rules of personal data processing as stipulated by the Regulation.

The basis for processing of your personal data is the expression of your free will for the communication by e-mail and provision certain data therein, i.e. consent. Furthermore, the basis for processing of data may also be a performance of contract and performance of the duties stipulated by the laws.

Your e-mail address, content of correspondence and related data will be processed in accordance with the principle of proportionality. Such data will, first of all, be available to the person with whom you have a direct e-mail communication. In certain cases, however, your correspondence may be read by other employees, for example, for the purposes of administration, investigation of possible breaches of laws or internal rules, replacement of employees and related purposes, as well as similar situations.

The data controller responsible for the personal data processing for this purpose is the Company the employees or other representative of which you are communicating with.

Use of Cookies

Cookie is a small file of letters and digits recorded to your web browser or a hard-disk of your computer. Different cookies are used to seek different purposes. Cookies also help to distinguish you among other website users, thus ensuring a more convenient use of website and enabling us to improve the website.

The majority of browsers allow to reject all cookies, while some browsers provide an option to reject only the cookies of third parties. You may use these options. However, please note that not allowing to use all cookies will have a negative effect on the use of website; without cookies you will not be able to use all the services offered by the website.

The following cookies are used on Kauno grūdai, AB website:

 • performance (session) cookies. They are used to improve the performance of website and collect general (anonymous) information on the use of website;
 • analytical (monitoring cookies from “Google Analytics”). These cookies allow to recognise and calculate website visitors and monitor how the visitors move in the website. It helps to improve the performance of website, for example, to ensure that the users could easily find what they are looking for. The basis for the processing of data collected by these cookies is a consent;
 • functional cookies. These cookies are used to recognise website users when they visit the website again. It allows to present the content of social networks adapted to the needs of website users, to memorise the information that is relevant to the clients. The basis for the processing of data collected by these cookies is a consent of the clients.

Below we provide a list of cookies used on the website of Kauno grūdai, AB:

1P_JAR

This type of cookie is used to collect the statistics of website and follow the quantities of conversions.

4click

This cookie shows information related to your use of website.

≈AID This cookie shows information related to your use of website.
APISID, HSID, NID Google attributes cookies on any website that uses Google Maps. We do not have the opportunity to control Google cookies. These types of cookies collect information on the behaviour of users of Google Maps.
CONSENT

Google Analytics cookie used to enable the session.

JSESSIONID Newrelic cookie aimed at monitoring the performance.
PHPSESSID This cookie allows to present the text via website.
SAPISID This cookie helps to show YouTube videos.
SID This cookie supports the main functions of YouTube videos. They are used only on pages with YouTube videos.
SIDCC Protection cookies used to protect the data of users from unauthorised access.
SSID This cookie allows to save the choices of visitors by using Google maps
__utma This permanent cookie shows how many times the website was visited by a particular visitor, what was the time of the first and last visit.
__utmz This cookie shows which search engine is used by the visitor, which website he/she came from to visit this website, which search words were used by the user.
_hjIncludedInSample This cookie shows the information about the use of website.


How to disable cookies? The majority of browsers are set to accept the cookies automatically. Having the information on how and why they are used, you may decide to accept or disable the cookies in the browser. The majority of browsers allow you to control cookies via their settings. If you do not want to accept the cookies, you may choose not to accept all cookies via the settings or to send a notice when a cookie is created. We would like to warn you that in case of rejection of cookies you may lose a possibility to use certain functions. In order to disable cookies, you can set your browser to reject all cookies or send a notification when a cookie is created.

Data controller responsible for the personal data processed for this purpose is Kauno grūdai, AB.

Use of social networks

Any information provided by you via social media (including the status messages, use of “Like” and “Follow” functions, as well as other information) is controlled by the controller of social network.

At the moment, Kauno grūdai, AB uses the following profiles:

 • on Facebook, the privacy statement which is provided at https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • on LinkedIn, the privacy statement which is provided at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

We recommend you to read the privacy statements of third parties and contact the service providers directly if you have any questions regarding the method of use of your personal data.

Conclusion of Contracts with Natural Persons

We will store the personal data processed for the purposes of conclusion and performance of contracts with natural persons for a period of 10 years from the expiry of the contractual relations. We will process your personal data on the basis of performance of contract which you are a party to as well as in order to take actions on your request before the conclusion of contract. For the performance of certain individual actions, we may request your consent and we may also have an obligation to carry out legal duties, for example, the duties stipulated in the legal acts regulating the payment of taxes.

For the aforementioned purposes, we will manage your personal data submitted directly before the conclusion of contract and during the performance thereof. In case of failure to receive such data, we would not be able to conclude and perform the contract.

Furthermore, in order to verify the accuracy of personal data and information, provide a commercial credit, perform the assessment of solvency and financial risk as well as control your liabilities, to perform any other actions necessary for the performance of contract, we may collect the following personal data from third parties: immovable and movable property possessed, other data from the register of real property, data from the Register of Property Seizure Acts, data controlled by the Central Mortgage Office, data from the Register of Agriculture and Rural Business, Register of Tractors, Automotive and Agricultural Machines and their Trailers of the Republic of Lithuania, Register of Domestic Animals, data from the Register of Residents, any other data controlled by State Enterprise Centre of Registers, State Enterprise “Regitra”, State Enterprise Centre for Agricultural Information and Rural Business, data administered by Creditinfo Lietuva UAB, Loan Risk Databases of the Bank of Lithuania, any other data available from the registers and information systems of the state and municipalities and their institutions as well as data administered in the public files of private companies.

A data controller responsible for the personal data processed for the aforementioned purposes is a Company with which the contract is concluded.

Provision of personal data to the recipients of data

Your personal data may be provided to:

 • the providers of IT, server, postal, archiving, marketing and accountancy services;
 • the companies that belong to KG Group;
 • notaries, bailiffs, lawyers, consultants, auditors, debt recovery companies;
 • law-enforcement authorities, courts, other institutions involved in the examination of disputes;
 • potential or current assignees of our business or part thereof or their authorised consultants or persons.

What are the principles of personal data protection that we follow?

The below principles are followed when collecting and using personal data submitted by you or received from other sources:

 • your personal data are processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject (‘lawfulness, fairness and transparency’);
 • your personal data is collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes (‘purpose limitation’);
 • your personal data is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed (‘the principle of data minimisation’);
 • the processed personal data is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are being processed (‘data minimisation’);
 • your personal data is kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than necessary for the purposes for which the personal data are being processed (‘storage limitation’);
 • your personal data is processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures (‘integrity and confidentiality’).

Realisation of the rights of data subjects

Please be informed that you as the data subject have the following rights: a right to get acquainted with your data and the manner they are being processed; a right to request to rectify or, in view of the purposes of personal data processing, supplement incomplete data of a person; a right to request to destroy your data or stop any actions of data processing (except for storage); a right to request the restriction of personal data processing; a right to transfer the data; a right to submit appeal to the State Data Protection Inspectorate; a right to recall the consent and disagree with the processing of personal data.

In order to realise the rights of you as the data subject, it is necessary to establish your identity. In case of failure to establish your identity, we will not be able to make sure, whether a person who submits an application is the one whose personal data is processed, therefore we will not be able to ensure your personal rights.

We may refuse to examine your application for the realisation of rights or we may ask for a respective, if the application is clearly unreasoned or excessive, as well as in other cases established by the laws.

If you wish to enjoy your rights as the data subject or if you have any questions regarding the processing of personal data, please contact by the following contacts: duomenu.apsauga@kggroup.eu, or submit/send your enquiry to the Company you want to apply to at the address provided at the beginning of this Policy.

Политика конфиденциальности

В настоящей Политике конфиденциальности в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном перемещении таких данных, которым отменяется Директива 95/46/EС (Общий регламент защиты данных) (далее – Регламент), представляем обязательную информацию об обработке персональных данных предприятием AB Kauno grūdai и его дочерними компаниями.


Представленная ниже информация охватывает следующие цели обработки данных: (i) обработка данных кандидатов, участвующих в отборе на рабочие места и администрирование базы данных кандидатов (ii) программа лояльности и прямой маркетинг; (iii) администрирование жалоб, запросов и отзывов; (iv) коммуникация по электронной почте; (v) использование файлов cookie; (vi) использование социальных сетей; (vii) заключение договоров с физическими лицами. В настоящей Политике конфиденциальности также описываются Ваши права как субъекта данных, представление данных их получателям и другие условия обработки персональных данных, которые применяются ко всем персональным данным, обрабатываемым компанией в вышеуказанных целях.

Управляющими данными, которые определяют цели и средства обработки ваших персональных данных, могут быть AB Kauno grūdai (код юридического лица: 133818917, адрес ул. Г. и О. Минковскю (лит. H. ir O. Minkovskių g.) 63, Каунас, Литва), UAB KG mažmena (код юридического лица: 302602745, адрес ул. Г. и О. Минковскю (лит. H. ir O. Minkovskių g.) 63, Каунас, Литва), UAB Šlaituva (код юридического лица: 134019827, адрес д. Линксмакальнис, ул. Соду 7 (лит. Linksmakalnio k. Sodų g. 7), самоуправление Каунасского района), UAB Kauno grūdai ir partneriai (код юридического лица: 135828753, адрес ул. Г. и О. Минковскю (лит. H. ir O. Minkovskių g.), 63, Каунас, Литва), UAB Grūdelis (код юридического лица: 235058570, адрес ул. Г. и О. Минковскю (лит. H. ir O. Minkovskių g.) 63, Каунас, Литва), UAB Pilviškių grūdai (код юридического лица 300094020, адрес ул Стотес 38, Пилвишкяй, (лит. Stoties g. 38, Pilviškiai), LT-70484, Вилкавишский р-н, Литва; UAB KG Group LT (код юридического лица 303051070, адрес ул. Г. и О. Минковскю (лит. H. ir O. Minkovskių g.) 63, Каунас, Литва), KG Polska SP. Zo.o. (код юридического лица 200655918, адрес ул. Сейненьска 51, 16-400 Сувалки (польск. Ul. Sejneńska 51, 16-400 Suwałki), Польша) (далее совместно – Общества, а каждый по отдельности – Общество). Эти Общества по отношению к одной цели обработки персональных данных могут быть общим управляющими данных, к другой – отдельными. О том, какое Общество является управляющим персональными данными в отношении цели обработки, проинформируем вас ниже или иным удобным для Вас способом.

Обработка персональных данных кандидатов, участвующих в отборе на рабочие места, и администрирование базы данных кандидатов

Если вы прислали свое CV (резюме), мотивационное письмо, рекомендации и/или другие документы либо данные на основании объявления об отборе на конкретное место работы, опубликованного на нашем веб-сайте или на специализированном сайте отбора работников и поиска работы либо на основании объявления, размещенного другом месте, Ваши добровольно представленные и другие далее перечисленные персональные данные будут обрабатываться с целью отбора персонала.

Ваши персональные данные будут обрабатываться до тех пор, пока не закончится отбор, т. е. пока не будет принято решение о приеме на работу конкретного кандидата, не истечет испытательный срок или будет принято решение о завершении отбора, без выбора какого-либо кандидата. Этот период не должен превышать 4-х месяцев. После завершения отбора ваши персональные данные будут храниться 3 года – если возникнет вакантное рабочее место, мы сможем представить Вам предложение, если только Вы не будете против такого дальнейшего хранения данных. Если вы не согласны, чтобы Ваши данные хранились и после завершения отбора, информируйте об этом в электронном письме, в информационной форме обработки персональных данных или иным удобным для Вас способом.

Ваши персональные данные будут обработаны на основании вашего согласия на участие в отборе, а также на основании законного интереса, обязанностей и прав, предусмотренных правовыми актами.

Если Вы добровольно предоставите свои персональные данные, чтобы мы могли хранить их в базе данных кандидатов и при необходимости связаться с вами, Общества, действуя в качестве общих управляющих данными, будут хранить ваши персональные данные в течение 3-х лет.

Информируем, что, пользуясь предоставленным правовыми актами правом, регламентирующими защиту персональных данных, мы можем обратиться к Вашим предыдущим работодателям и попросить их высказать свое мнение о Вашей квалификации, профессиональных навыках и деловых качествах. Тем не менее мы не будем обращаться к работодателю без Вашего четко заявленного предварительного согласия.

Общество, которое будет иметь статус управляющего данными в отношении Ваших обрабатываемых для этой цели персональных данных, будет указано в объявлении об отборе или иным образом. Управляющим данными может быть, как конкретное Общество, так и все Общества, выступающие в роли совместных управляющих данными.

Программы лояльности и прямой маркетинг

Если Вы являетесь клиентом Общества или Обществ, участвуете в программе лояльности или выражаете свое желание получать материалы прямого маркетинга, Ваши добровольно предоставленные персональные данные, включая адрес электронной почты и телефон, будут использоваться для того, чтобы посредством упомянутых контактных данных, в том числе через социальные сети, медиа-каналы и другие аналогичные каналы электронной связи, можно было представить Вам информацию о товарах, услугах, новостях, акциях, мероприятиях или другую информацию прямого маркетинга.

Прямой маркетинг без Вашего разрешения по электронной почте будет производиться только в том случае, если Вы являетесь клиентом Общества или Обществ. Такой маркетинг будет осуществляться на основе права, предоставленного правовыми актами.

Ваши персональные данные в целях прямого маркетинга будут обрабатываться в течение 5-ти лет со дня получения согласия или прекращения отношений Общества с вами.

В каждом высылаемом Вам электронном письме будет возможность отказаться от прямых маркетинговых сообщений. Также от них можно отказаться или отозвать согласие связавшись с обществом по указанным контактным данным,

Управляющим данных, ответственным за обработку персональных данных в целях осуществления программы лояльности, является UAB KG mažmena. Управляющим данных, ответственным за обработку персональных данных в целях прямого маркетинга, является Общество, клиентом которого Вы являетесь или которому дали согласие на прямой маркетинг.

Администрирование жалоб, запросов и отзывов

Если Вы отправляете жалобу, запрос или отзыв в нашу компанию по электронной почте или иным образом, Ваши добровольно предоставленные персональные данные будут обрабатываться с целью администрирования этой жалобы, запроса или ответа.

Если жалоба будет связана с потенциальным спором, возможным нанесением ущерба и т. д., Ваши персональные данные могут храниться в течение максимального периода – 10-ти лет. Если персональные данные не будут связаны с возможным спором, они будут уничтожены в течение более короткого периода времени.

Обработка Ваших персональных данных будет основана на выражении Вашей свободной воли, т. е на согласии, однако в определенных случаях основанием для дальнейшего хранения жалобы может стать правовой акт.

Управляющим данными, ответственным за обработку персональных данных с этой целью, является Общество, которому Вы подали жалобу, запрос или отзыв.

Коммуникация по электронной почте

Согласно Регламенту, к персональным данным относиться содержание электронной корреспонденции, даже если переписываются работники юридических лиц. Имея это в виду, согласно Регламенту, к содержанию переписки, а также адресам электронной почты, применяются обязательные правила обработки персональных данных.

Основой для обработки Ваших персональных данных является Ваша добровольная готовность общаться по электронной почте и предоставить в ней определенные данные, т. е. Ваше согласие. Кроме того, основанием для обработки данных также может быть исполнение договора и выполнение предусмотренных в правовых актах обязательств.

Ваш адрес электронной почты, содержание корреспонденции и соответствующие данные будут обрабатываться в соответствии с принципом пропорциональности. Эти данные будут в первую очередь видны человеку, с которым Вы будете напрямую общаться по электронной почте. Однако в некоторых случаях Ваша переписка может быть прочитана также и другими работниками, например, в случае внутреннего администрирования, расследования нарушений правовых актов или внутренних правил, при замене сотрудника и в связанных этим целях, а также в похожих ситуациях.

Управляющим данными, ответственным за обработку персональных данных с этой целью, является Общество, с работником или представителем которого Вы общаетесь.

Использование файлов cookie

Файл cookie (англ. Cookie) представляет собой небольшой файл, состоящий из букв и цифр, который записывается в Вашем браузере или на жестком диске Вашего компьютера. В различных целях используются разные файлы сookie. Файлы сookie также помогают выделить Вас среди других пользователей веб-сайта, тем самым обеспечивая более удобное использования веб-сайта и позволяя его совершенствовать.

Большинство браузеров позволяют отклонять все файлы cookie, а в некоторых можно отклонить только файлы cookie третьих сторон. Вы можете воспользоваться этими возможностями. Однако учтите, что блокировка всех файлов cookie будет отрицательно влиять на использование веб-сайта, и без файлов cookie вы не сможете пользоваться всеми услугами, предоставляемыми веб-сайтом.

На веб-сайте AB Kauno grūdai используются следующие файлы cookie:

 • файлы cookie, улучшающие действие (сессионные). Они предназначены для улучшения функционирования веб-сайта и сбора общей (анонимной) информации об использовании веб-сайта;
 • аналитические (отслеживающие файлы cookie из Google Analytics). Эти файлы cookie позволяют идентифицировать и подсчитать посетителей сайта, а также отслеживать, как посетители, пользуясь сайтом, перемещаются по нему. Это помогает улучшить работу сайта, например, обеспечить, чтобы пользователи могли легко находить то, что они ищут. Основанием для обработки этих файлов cookie является согласие;
 • функциональные файлы cookie. Эти файлы cookie используются для идентификации посетителей сайта, когда они возвращаются на веб-сайт. Это позволяет адаптировать контент к потребностям посетителей в социальных сетях, запомнить актуальную для клиентов информацию. Основой для обработки этих файлов cookie является согласие клиентов.

Список файлов cookie, используемых на веб-сайте AB Kauno grūdai, представлен ниже:

1P_JAR Этот файл cookie используется для составления статистики веб-сайта и отслеживания количества конверсий.
4click Этот файл cookie отображает информацию, связанную с использованием Вами веб-сайта.

AID

Этот файл cookie отображает информацию, связанную с использованием Вами веб-сайта.
APISID, HSID, NID Google применяется файлы cookie на любом веб-сайте, где используется карта Google. У нас нет возможности контролировать файлы Google cookie. Эти файлы cookie собирают информацию о поведении пользователей на сайте карт Google.
CONSENT Файл Google cookie Analytics, цель которого – активирование сессии.
JSESSIONID Файл Google cookie Newrelic, его цель – мониторинг производительности.
PHPSESSID Этот файл cookie позволяет представить текст через веб-сайт.

SAPISID

Этот файл cookie позволяет отображать видеозаписи YouTube.
SID Файл cookie позволяет использовать основные функции видеозаписей YouTube. Они используются только на страницах, содержащих видеозаписи YouTube.
SIDCC Защитный файл cookie, предназначенный для защиты данных пользователей от несанкционированного доступа.
SSID Этот файл cookie позволяет сохранить выбор посетителя при использовании карт Google.
__utma Этот постоянный файл cookie показывает, сколько раз посетитель посещал веб-сайт, время первого и последнего посещения.
__utmz Этот файл cookie показывает, какой поисковый сайт использует посетитель, с какого сайта пришел на наш веб-сайт, какие поисковые термины были использованы.
_hjIncludedInSample Этот файл cookie показывает используемую на веб-сайте информацию.

Как отключить файлы cookie? Большинство браузеров настроены на автоматическое принятие файлов cookie. Имея информацию о том, как и для чего они используются, вы можете решить, оставить файлы cookie в браузере или отключить их. Большинство браузеров позволяют управлять файлами cookie с помощью выбора настроек. Если вы не хотите получать файлы cookie, вы можете в своем браузере выбрать настройку отклонения всех файлов cookie или отправить предупреждение при создании файла cookie. Мы хотели бы предупредить вас, что отказ от файлов cookie может привести к потере возможности использования некоторых функций. Если вы не хотите получать файлы cookie, вы можете настроить браузер на отклонение всех файлов cookie или отправить предупреждение при создании файла cookie.

Управляющим данными, ответственным за обработку персональных данных с этой целью, является AB Kauno grūdai.

Использование социальных сетей

Вся информация, которая представляется средствами социальных СМИ (включая уведомления, использование полей Like и Follow, а также другие сообщения) контролируется менеджером социальной сети.

В настоящее время AB Kauno grūdai имеет следующие аккаунты:

 • в сети Facebook, уведомление о конфиденциальности которого размещено по адресу https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • в сети Linkedin, уведомление о конфиденциальности которого размещено по адресу https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Мы рекомендуем ознакомиться с уведомлениями о конфиденциальности третьих сторон, и, если возникнут какие-либо вопросы об использовании ими Вашей персональной информации, напрямую связаться с поставщиками услуг.

Заключение договоров с физическими лицами

С целью заключения и исполнения договоров с физическими лицами мы будем хранить обрабатываемые персональные данные в течение 10 лет с момента окончания договорных отношений. Ваши персональные данные будут обрабатываться на основании исполнения договора, стороной которого вы являетесь, а также, по вашей просьбе, с целью принятия мер до заключения договора. Для выполнения определенных отдельных действий мы можем запросить Ваше согласие, кроме того, мы можем выполнять юридические обязательства, например, предусмотренные в правовых актах, регламентирующих уплату налогов.

С указанной выше целью мы будем обрабатывать те персональные данные, которые вы непосредственно предоставите перед заключением договора и во время его исполнения. Если вы не предоставите эти данные, мы не сможем заключить и исполнять договор.

Кроме того, с целью проверки персональных данных и достоверности информации, предоставления торгового кредита, проведения оценки платежеспособности и финансового управления задолженностью, а также выполнения других необходимых для исполнения договора действий названные ниже персональные данные мы можем получать от третьих лиц: данные о имеющемся движимом и недвижимом имуществе и другие данные реестра недвижимости, данные реестра актов ареста имущества, данные из Центрального ипотечного учреждения, реестра сельскохозяйственного и сельского бизнеса, реестра LLR тракторов, самоходных и сельскохозяйственных машин и прицепов, реестра сельскохозяйственных животных, данные реестра населения, а также другие данные ГП Центра регистров (лит. VĮ Registrų centras), VĮ Regitra, ГП Центра сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса (лит. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras), администрируемые данные UAB Creditinfo Lietuva и базы данных кредитного риска банка Литвы, другие данные, содержащиеся в государственных и муниципальных регистрах и информационных системах, а также данные, содержащиеся в публичных файлах частных компаний.

Управляющим данными, ответственным за обработку персональных данных с этой целью, является Общество, с которым заключается договор.

Представление персональных данных получателям данных

Ваши персональные данные могут быть представлены:

 • поставщикам услуг ИТ, сервера, почты, архивирования, маркетинга, бухгалтерии;
 • обществам, принадлежащим к группе Kauno grūdai;
 • нотариусам, судебным приставам, адвокатам, консультантам, аудиторам, компаниям по взысканию задолженностей;
 • правоохранительным и надзорным институциям, судам, другим институциям по разрешению споров;
 • потенциальным или существующим преемникам нашего бизнеса или его части либо их уполномоченным консультантам или лицам.

Каковы принципы защиты персональных данных, которые мы соблюдаем?

При сборе и использовании Ваших персональных данных, а также при получении Ваших персональных данных из других источников, соблюдаются следующие принципы:

 • Ваши персональные данные обрабатываются законным, справедливым и прозрачным образом (принцип законности, справедливости и прозрачности);
 • Ваши персональные данные собираются для определенных, четко установленных и законных целей и в дальнейшем не будут обрабатываться несовместимым с этими целями образом (принцип ограничения цели);
 • Ваши персональные данные являются адекватными, надлежащими и только такими, которые необходимы для достижения целей, ради которых они обрабатываются (принцип минимизации данных);
 • обрабатываемые персональные данные является точными и, при необходимости, обновляются (принцип точности);
 • Ваши персональные данные хранятся в такой форме, чтобы идентификация личности устанавливалась не дольше, чем это необходимо в целях обработки Ваших персональных данных (принцип ограничения длительности хранения);
 • Ваши персональные данные обрабатываются таким образом, чтобы с помощью соответствующих технических или организационных мер обеспечить надлежащую безопасность персональных данных, включая защиту от обработки без разрешения или незаконной обработки данных, а также от случайной потери, уничтожения или повреждения (принцип целостности и конфиденциальности).

Реализация прав субъекта данных

Сообщаем, что у Вас есть следующие права субъекта данных: право ознакомится со своими данным и способом их обработки; право требовать исправления или, в контексте целей обработки персональных данных, дополнения неполных персональных данных; право просить уничтожить свои данные или остановить обработку своих данных (кроме хранения); право требовать ограничения обработки персональных данных; право на перемещение данных; право подать жалобу в Государственную инспекцию по защите данных; право отменить согласие и не согласиться с обработкой персональных данных.

Чтобы обеспечить соблюдение прав субъектов данных, необходимо идентифицировать Вашу личность. Без идентификации Вашей личности, невозможно убедиться, что обращается именно тот человек, чьи личные данные обрабатываются, поэтому не будет возможности реализовать Ваши права.

Может быть отказано в рассмотрении полученного от Вас ходатайства о реализации прав или за это может взиматься соответствующая плата, если просьба будет явно необоснованной или чрезмерной, а также в других случаях, предусмотренных правовыми актами.

Если вы хотите реализовать свои права субъекта данных или у вас есть другие вопросы относительно обработки ваших персональных данных, просьба обращаться по следующим контактным данным: duomenu.apsauga@kggroup.eu или подать/прислать запрос Обществу, куда хотите обратиться, по адресу, указанному в начале настоящей Политики конфиденциальности.

Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności zostały ujęte obowiązkowe informacje o  przetwarzaniu w AB „Kauno grūdai“ oraz spółkach zależnych danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119, s. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej – RODO).         


Poniżej przedstawione informacje obejmują następujące cele przetwarzania danych: (i) przetwarzanie danych osobowych kandydatów na pracowników biorących udział w procesie rekrutacji i administrowanie bazą danych kandydatów; (ii) program lojalnościowy i marketing bezpośredni; (iii) administrowanie skarg, zapytań i informacji zwrotnej; (iv) komunikacja przez e-mail; (v) wykorzystywanie plików cookie; (vi) wykorzystywanie sieci społecznościowych; (vii) zawieranie umów z osobami fizycznymi. W niniejszej Polityce prywatności zostały opisane Państwa prawa jako podmiotu danych, udostępnianie danych dla ich odbiorców i pozostałe warunki przetwarzania danych osobowych, które mają zastosowanie do wszystkich wymienionych powyżej celów przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

Administratorami danych, którzy określają cele i środki przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą być: AB „Kauno grūdai“ (kod osoby prawnej 133818917, adres ul. H. ir O. Minkovskių 63, Kowno, Litwa), UAB „KG mažmena“ (kod osoby prawnej 302602745, adres ul. H. ir O. Minkovskių 63, Kowno, Litwa), UAB „Šlaituva“ (kod osoby prawnej 134019827, adres ul. Sodų 7, Linksmakalnis, sam. rej. kowieńskiego), UAB „Kauno grūdai ir partneriai" (kod osoby prawnej 135828753, adres ul. H. ir O. Minkovskių 63, Kowno, Litwa), UAB „Grūdelis“ (kod osoby prawnej 235058570, adres ul. H. ir O. Minkovskių 63, Kowno, Litwa), UAB „Pilviškių grūdai“ (kod osoby prawnej 300094020, adres Stoties ul. 38, Pilviškiai, LT-70484 Vilkaviškio r., Litwa), UAB „KG Group LT“ (kod osoby prawnej 303051070, adres H. ir O. Minkovskių ul. 63, Kowno, Litwa),  „KG Polska“ SP. Zo.o. (kod osoby prawnej 200655918, adres Ul. Sejneńska 51, 16-400 Suwałki, Polska) (dalej wspólnie zwane Spółkami, zaś każda z osobna - Spółką). Spółki, w odniesieniu do pewnych celów przetwarzania danych osobowych, mogą być współadministratorami danych, do innych – osobnymi administratorami. O tym, która Spółka jest administratorem danych pod względem celu przetwarzania danych osobowych, powiadomimy poniżej lub w inny dogodny dla Państwa sposób.

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów na pracowników biorących udział w procesie rekrutacji oraz administrowanie bazą danych kandydatów

Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji na konkretne stanowisko, umieszczone na naszej stronie internetowej lub specjalistycznym serwisie rekrutacji i ogłoszeń o pracę, zostało wysłane CV (życiorys), list motywacyjny, rekomendacje i / lub inne dokumenty lub dane, dobrowolnie przesłane przez Państwa dane osobowe i inne określone poniżej dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, czyli wyboru konkretnego kandydata, zakończenia jego okresu próbnego lub do zakończenia rekrutacji bez wyboru kandydata.  Ten okres nie powinien przekroczyć 4 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 lat po to, żebyśmy w wypadku powstania miejsca pracy mogli Państwu złożyć ofertę , chyba że nie wyrażą Państwo zgody na dalsze przechowywanie danych albo będą temu przeciwni. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie danych po zakończeniu procesu rekrutacji, prosimy o powiadomienie o tym w wiadomości e-mail, formularzu przetwarzania danych albo w inny dogodny dla Państwa sposób.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na udział w procesie rekrutacji, a także na podstawie uzasadnionego interesu oraz obowiązków i praw określonych w przepisach prawnych.

W wypadku, gdy dobrowolnie udostępnią Państwo swoje dane osobowe nam w tym celu, żebyśmy mogli je przechowywać w bazie danych kandydatów oraz żebyśmy w razie potrzeby mogli się z Państwem skontaktować, Spółki, działając jako współadministratorzy danych, będą przechowywali Państwa dane osobowego przez okres 3 lat.

Informujemy, że zgodnie z regulującymi ochronę Państwa danych osobowych przepisami prawnymi, możemy zwrócić się do poprzednich Państwa pracodawców z wnioskiem o opinię o Państwa kwalifikacji, umiejętnościach zawodowych i cechach. Nie wystąpimy z takim wnioskiem do obecnego pracodawcy, chyba że uprzednio wyrażą Państwo na to zgodę.

Spółka, która ma status administratora danych pod względem przetwarzanych w tym celu Państwa danych osobowych, zostanie określona w ogłoszeniu o rekrutacji lub w inny sposób. Administratorem danych może być konkretna Spółka i wszystkie Spółki, działające jako współadministratorzy.

Programy lojalnościowe i marketing bezpośredni

Jeśli są Państwo klientem Spółki lub Spółek, uczestnikiem programu lojalnościowego lub została wyrażona zgodna na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, dobrowolnie przedstawione przez Państwa dane osobowe, włącznie z adresem e-mail i numerem telefonu, zostaną wykorzystane w celu przedstawienia dla Państwa na wspomniane dane kontaktowe, jak również przez sieci społecznościowe, kanały medialne i inne podobne kanały komunikacji elektronicznej, informacji o towarach i usługach, nowościach, promocjach, wydarzeniach lub innych informacji stanowiących marketing bezpośredni.

Marketing bezpośredni bez Państwa zgody drogą e-mail jest prowadzony wyłącznie w wypadku, gdy są Państwo klientem Spółki lub Spółek. Taki sposób marketingu jest prowadzony w oparciu o prawa określone w przepisach prawnych.

Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane przez 5 lat od daty wyrażenia zgody lub do czasu zakończenia relacji Spółki z Państwem.

W każdej przesłanej do Państwa wiadomości e-mail będzie dostępna możliwość rezygnacji z wiadomości marketingu bezpośredniego. Zrezygnować z wiadomości lub wycofać zgodę można również w drodze kontaktu z Spółką pod wskazanymi danymi kontaktowymi.

Administratorem danych, odpowiedzialnym za dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia programu lojalnościowego, jest UAB „KG mažmena“. Administratorem danych, odpowiedzialnym za dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, jest Spółka, której klientem są Państwo lub dla której została udzielona zgoda na prowadzenie marketingu bezpośredniego.

Administrowanie skargami, zapytaniami lub informacją zwrotną

Jeśli na adres e-mail Spółki lub w inny sposób została wysłana skarga, zapytanie lub informacja zwrotna, dobrowolnie złożone przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu administrowania skargi, zapytania lub informacji zwrotnej.

Jeśli złożona przez Państwa skarga będzie związana z potencjalnym sporem, domniemaną szkodą itp., Państwa dane osobowe mogą być przechowywane przez maksymalny okres 10 lat. Jeśli dane osobowe nie są związane z potencjalnym sporem, zostaną usunięte po krótszym terminie.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie oparte na wyrazie wolnej woli, tj. zgodzie, jednak w określonych przypadkach sporów podstawą do przechowania może zostać przepis prawny.

Administratorem danych, odpowiedzialnym za dane osobowe przetwarzane w tym celu, jest Spółka do której została wysłana skarga, zapytanie lub informacja zwrotna.

Komunikacja przez e-mail

Zgodnie z Rozporządzeniem, treść komunikacji przez e-mail stanowi dane osobowe, nawet jeśli jest prowadzona przez pracowników osób prawnych. Z uwagi na powyższe, treść komunikacji oraz adresy poczty elektronicznej są przetwarzane zgodnie z ustanowionym przez Rozporządzenie regulaminem przetwarzania danych osobowych.

Podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi wyraz wolnej woli do prowadzenia komunikacji przez e-mail oraz przedstawienia określonych danych, tj. zgoda. Ponadto, podstawę do przetwarzania danych może stanowić wykonywanie umowy oraz obowiązków określonych w przepisach prawnych.

Państwa adres poczty elektronicznej, treść komunikacji oraz związane dane będą przetwarzane zgodnie z zasad proporcjonalności. W szczególności, dane będą widziane przez osobę, z którą jest prowadzona bezpośrednia komunikacja przez e-mail. Jednak w niektórych wypadkach Państwa korespondencja może być przeczytana przez innych pracowników, np. w celu zarządzania wewnętrznego, badania możliwych naruszeń przepisów prawnych lub regulaminu wewnętrznego, zastępstwa pracownika i w innych powiązanych celach lub podobnych sytuacjach.

Administratorem danych, odpowiedzialnym za dane osobowe przetwarzane w tym celu, jest Spółka, z której pracownikiem lub innym przedstawicielem jest prowadzona komunikacja.

Wykorzystanie plików cookie

Plik cookie (ang. Cookie) jest niewielkim, złożonym z liter i liczb, plikiem, który zostaje zapisany w Państwa przeglądarce lub twardym dysku komputera. Do różnych celów są wykorzystywane w różne pliki cookie. Pliki cookie pomagają w odróżnieniu Państwa od innych użytkowników strony internetowej, tym samym zapewniają bardziej przyjemne doświadczenia korzystania z strony i pozwalają na jej doskonalenie.

Większość przeglądarek pozwala na odrzucenie wszystkich plików cookie, zaś niektóre przeglądarki dają możliwość odrzucenia tylko plików stron trzecich. Można wykorzystać te możliwości. Jednak należy uwzględnić to, że wyłączenie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na funkcjonalność strony internetowej, i bez plików cookie nie będą działały wszystkie oferowane na stronie usługi.

Na stronie internetowej AB „Kauno grūdai“ są wykorzystywane następujące pliki cookie:

 • usprawniające działanie (sesyjne) pliki cookie. Pliki są przeznaczone do usprawniania działania strony internetowej i zbierają ogólne informacje (anonimowe) o wykorzystaniu strony internetowej;
 • analityczne (pliki cookie z „Google Analytics“). Te pliki pozwalają na rozpoznanie i liczenie odwiedzających stronę internetową oraz monitorowanie ruchu użytkowników na stronie internetowej. Takie pliki usprawniają działanie strony internetowej, np. zapewniają proste wyszukiwanie przez użytkowników wymaganych informacji. Podstawę do przetwarzania zbieranych przez te pliki cookie danych stanowi zgoda;
 • funkcyjne pliki cookie. Te pliki są wykorzystywane do rozpoznawania użytkowników strony internetowej po ich powrocie na stronę. Umożliwiają wyświetlanie dostosowanych dla potrzeb odwiedzających stronę treści w sieciach społecznościowych, zapis innych aktualnych dla klientów informacji. Podstawę do przetwarzania zbieranych przez te pliki cookie danych stanowi zgoda klientów.

Poniżej przedstawiamy wykaz plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej AB „Kauno grūdai“:

1P_JAR Plik cookie jest wykorzystywany do gromadzenia danych statystycznych strony i monitorowania liczby konwersji
4click Plik cookie pokazuje informacje związane z wykorzystaniem strony internetowej przez Państwa
AID Plik cookie pokazuje informacje związane z wykorzystaniem strony internetowej przez Państwa
APISID, HSID, NID

Google umieszcza pliki cookie na każdej stronie internetowej, która korzysta z mapy Google. My nie mamy możliwości kontrolowania plików cookie od Google. Te pliki zbierają dane o zachowaniach użytkowników map Google.

CONSENT Plik cookie Google Analytics, którego celem jest umożliwienie sesji

JSESSIONID

Plik cookie Newrelic, którego celem jest monitoring wydajności

PHPSESSID Plik cookie umożliwia dostęp do tekstu przez stronę internetową.
SAPISID Plik cookie wspomaga odtwarzanie nagrań wideo „YouTube“
SID Plik cookie włącza podstawowe funkcje nagrań wideo „YouTube“. Te pliki są wykorzystywane na stronach, na których zostały umieszczone nagrania wideo „YouTube“.
SIDCC Plik bezpieczeństw, przeznaczony do ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem.
SSID Plik cookie umożliwia zapis ustawień użytkownika z wykorzystaniem Google maps
__utma Stały plik cookie, który pokazuje ile razy użytkownik odwiedził stronę internetową, czas pierwszej i ostatniej wizyty.
__utmz

Plik cookie rozpoznaje stronę wyszukiwania użytkownika, stronę z której użytkownik przeszedł na naszą stronę internetową, wykorzystane słowa kluczowe wyszukiwania.

_hjIncludedInSample

Plik cookie pokazuje informacje związane z wykorzystaniem strony internetowej.

Jak wyłączyć pliki cookie? Większość przeglądarek jest domyślnie ustawionych na automatyczne akceptowanie plików cookie. Posiadając informacje o sposobie i celach wykorzystania plików cookie, mogą Państwo określić czy zostawić, czy wyłączyć pliki cookie w przeglądarce. Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie plikami cookie z poziomu ustawień przeglądarki. Jeśli nie chcą Państwo akceptować plików cookie, można wybrać ustawienie odmowy wszystkich plików cookie lub włączyć powiadomienie o tworzeniu plików cookie. Uprzedzamy, że rezygnacja z plików cookie może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności strony. Aby zrezygnować z plików cookie, można wybrać ustawienie odmowy wszystkich plików cookie lub włączyć powiadomienie o tworzeniu pliku cookie.

Administratorem danych, odpowiedzialnym za dane osobowe przetwarzane w tym celu, jest AB „Kauno grūdai“.

Wykorzystywanie sieci społecznościowych

Wszelkie informacje, które zostają udostępnione dla mediów społecznościowych (włącznie z wiadomościami, wykorzystaniem pól „Like“ i „Follow“, oraz inną komunikacją), podlegają kontroli administratora sieci społecznościowej.

Obecnie AB „Kauno grūdai“ posiada następujące konta:

 • w sieci „Facebook“, informacje o polityce prywatności dostępne pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • w sieci „LinkedIn“, informacje o polityce prywatności dostępne pod linkiem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli powstaną jakiekolwiek pytania na temat wykorzystania Państwa danych osobowych, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności osób trzecich i bezpośredni kontakt z usługodawcami.

Zawieranie umów z osobami fizycznymi

Dane osobowe przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów z osobami fizycznymi będziemy przechowywali przez okres 10 lat po zakończeniu stosunków umownych. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie wykonywania umowy, której stroną Państwo są, jak również dążąc do podjęcia działań na Państwa prośbę przed zawarciem umowy. W celu wykonania pewnych poszczególnych działań możemy prosić o Państwa zgodę, co więcej, może powstać dla nas obowiązek dotrzymywania zobowiązań prawnych, na przykład, przewidziany w aktach prawnych regulujących płatność podatków.

We wspomnianym celu będziemy przetwarzali te Państwa dane osobowe, które bezpośrednio przedstawią Państwo przed zawarciem umowy oraz podczas wykonywania umowy. W wypadku niedostarczenia tych danych przez Państwa, nie moglibyśmy zawrzeć ani wykonywać umowy.

Oprócz tego, żebyśmy mogli sprawdzić zgodność z prawdą danych osobowych oraz informacji, udzielić kredytu towarowego, wykonać ocenę wypłacalności oraz ryzyka finansowego i zarządzać zadłużeniem, wykonać inne działania wymagane do wykonywania umowy, niżej wyszczególnione Państwa dane osobowe możemy gromadzić od osób trzecich: posiadane ruchomości i nieruchomości, inne dane rejestru nieruchomości, dane rejestru aktów zajęcia mienia, dane posiadane przez instytucję Hipoteki Głównej, Rejestr Rolny i Przedsiębiorczości Wiejskiej, Rejestr RL traktorów, maszyn samobieżnych i rolniczych oraz ich naczep, Dane rejestru zwierząt gospodarczych, Dane rejestru mieszkańców, inne dane posiadane przez Przedsiębiorstwo Państwowe Centrum Rejestrów, Przedsiębiorstwo Państwowe „Regitra”, Przedsiębiorstwo Państwowe „Centrum Informacji Rolnej oraz Przedsiębiorczości Wiejskiej”, dane administrowane przez UAB „Creditinfo Lietuva”, bazy danych ryzyka kredytowego Banku Litwy, dane znajdujące się w innych systemach państwowych i samorządowych, rejestrach oraz systemach informacyjnych ich placówek, jak również administrowane w plikach publicznych spółek prywatnych.

Administratorem danych, odpowiedzialnym za dane osobowe przetwarzane w tym celu, jest Spółka, z którą zawiera się umowę.

Udostępnianie danych osobowych dla odbiorców danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:

 • dla podmiotów świadczących usługi IT, serwerów, poczty, archiwizacji danych, marketingu, rachunkowości;
 • dla spółek należących do grupy Kauno grūdai;
 • dla notariuszy, komorników, adwokatów, doradców, biegłych rewidentów, spółek windykacji wierzytelności; 
 • dla organów ścigania i nadzoru, sądów, innych instytucji rozstrzygających spory;
 • dla potencjalnych lub obecnych następców naszego biznesu lub jego części, lub ich pełnomocnym doradcom lub osobom.

Jakich zasad ochrony danych osobowych przestrzegamy?

Udostępnione przez Państwa, a także pozyskane z innych źródeł Państwa dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy zgodnie z następującymi zasadami:

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób legalny, rzetelny i przejrzysty (zasada legalności, rzetelności i przejrzystości);
 • Państwa dane osobowe są gromadzone w określonych, precyzyjnie ujętych i legalnych celach, i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z niniejszymi celami (zasada celowości);
 • Państwa dane osobowe są adekwatne, odpowiednie i wyłącznie takie, które są potrzebne do celów, w jakich są przetwarzane (zasada minimalizacji ilości danych);
 • przetwarzane dane osobowe są dokładne i są aktualizowane w miarę potrzeb (zasada dokładności);
 • Państwa dane osobowe są przechowywane w takiej postaci, aby ustanowienie tożsamości osoby było możliwe nie dłużej, niż to jest konieczne do celów, w jakich dane osobowe są przetwarzane (zasada ograniczenia terminu przechowywania);
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w taki sposób, aby z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych zostało zapewnione właściwe bezpieczeństwo danych osobowych, włącznie z ochroną przed przetwarzaniem danych bez zgody lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (zasada integralności i poufności).

Realizacja praw podmiotu danych

Informujemy, że Państwu przysługują następujące prawa podmiotu danych: prawo dostępu do treści swoich danych oraz sposobu ich przetwarzania; prawo do żądania sprostowania lub, w zależności od celu przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; prawo do żądania usunięcia swoich danych lub wstrzymania ich przetwarzania (z wyjątkiem przechowywania); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przeniesienia danych; prawo do złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych; prawo do wycofania zgody i nie wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji przysługujących Państwu praw podmiotu danych należy ustanowić Państwa tożsamość. Bez ustanowienia Państwa tożsamości nie będziemy mogli zidentyfikować osoby, której dane osobowe są przetwarzane, i odpowiednio realizować przysługujących Państwu praw.

Jest możliwe odrzucenie Państwa wniosku o realizację praw lub wniosek może się spotkać z żądaniem odpowiedniej zapłaty, jeśli wniosek jest oczywiście bezzasadny lub nadmierny, jak również w innych określonych w przepisach prawnych przypadkach.

Jeśli chcą Państwo zrealizować przysługujące prawa podmiotu danych lub w wypadku innych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:  duomenu.apsauga@kggroup.eu lub przedstawić/przesłać Spółce, do której chcą się Państwo zwrócić, pod adres wskazany na początku niniejszej polityki prywatności.