Pirkimai

Pirkimus mes vykdome skaidriai, pagal nustatytą „KG Group“ Pirkimų tvarką ir procesus, vadovaudamiesi teisingumo ir sąžinės principais.

Pirkimų politika

„KG Group“ Pirkimų tarnyba ir pirkimus atliekantys asmenys įsipareigoja siekti korporatyvinės vertės didinimo ir nuolatinio verslo augimo, taip pat prisidėti prie įmonių misijos pasiekimo: Grupei priklausančių įmonių poreikių tenkinimas, garantuojant produkcijos kokybę nuo grūdų užauginimo, perdirbimo, gamybos iki galutinių produktų (mėsos) patekimo ant vartotojų stalo, bendruoju aspektu per pirkimų valdymą.

Taip pat, įgalioti asmenys savo veiklą vykdo atsižvelgdami ir į ilgalaikius „KG Group“ tikslus - išlaikyti didžiausios gamybinės integruotos įmonių grupės pozicijas ir vartotojų pasitikėjimą bei užsitikrinti stabilumą užsienio rinkose.

Mūsų siekis

Tam, kad būtų kuriami ir gaminami aukščiausios kokybės produktai, kad kiekvienas veiksmas prisidėtų prie verslų progresavimo įmonių grupėje, Pirkimų tarnybos personalas ir Pirkėjai, kiti pirkimus atliekantys asmenys turi nuolat gauti geriausius ir labiausiai ekonomiškai pagrįstus produktus ir žaliavas iš visų įmanomų globalių pirkimo rinkų, sudarydami stiprią konkurenciją kitiems panašius produktus perkantiems asmenims ir organizacijoms.


Atitikimai

Atitikimas teisės aktams ir normoms

Pirkimų tarnybos, Pirkėjų ir kitų pirkimus atliekančių asmenų veikla „KG Group“ atitinka visus esamus teisės aktus ir normas, užsibrėžtas taisykles.

Atitikimas pirkimų etikai

Pirkimų tarnybos, Pirkėjų ir kitų pirkimus atliekančių asmenų veikla „KG Group“ atitinka:

 • Socialinę ir korporatyvinę etiką bei geras pirkimų praktikas.
 • Nuostatas nereikalauti nepagrįstų nuolaidų ar kompensacijų iš jokių tiekėjų atliekant tiekėjų atranką, darant sprendimus dėl kainų ar bet kuriuose kituose pirkimų procesuose.
 • Nuostatas neturėti jokių asmeninių interesų su jokiais tiekėjais.
 • Nuostatas negauti, nereikalauti ar/ir nežadėti nepagrįstų interesų (pinigų, prekių, svetingumo, paslaugų ir panašiai), naudojantis galima įtaka sprendimų priėmimui.

Santykiai su tiekėjais

Darbiniai santykiai su tiekėjais

Pirkimų tarnybos, Pirkėjų ir kitų pirkimus atliekančių asmenų veikla „KG Group“ palaiko vienodą, nešališką ir sąžiningą požiūrį į tiekėjus ir siekia kurti darbinius ir pasitikėjimu pagrįstus santykius (atitinkamą partnerystę) su jais.

Reikalaudami iš savo tiekėjų pateikti kokybiškus produktus už mažiausią galimą kainą iš anksto sutartu laiku, mes bendradarbiaujame su jais, skatindami aplinkosaugines idėjas ir socialiai atsakingą verslą. Be to, mes tikimės iš savo tiekėjų ilgalaikio bendradarbiavimo, siekdami palaikyti draugiškus bei abipusiai naudingus santykius, pagrįstus sąžiningo verslo principais.

Tiekėjų vertinimas

Pirkimų tarnyba „KG Group“ reguliariai atlieka sąžiningą, skaidrų, objektyvų ir argumentuotą teikėjų įvertinimą, taip siekdama palaikyti stabilius santykius su geriausiais technologijos, kokybės, kainos, tiekimo galimybių, vadybos ir socialinės atsakomybės stabilumo aspektais tiekėjais.

„Atvirų durų“ politika ir lygi konkurencija

„KG Group“ nuoširdžiai vertina kiekvieną ir visas įmones, norinčias tapti mūsų tiekėjais ir partneriais, suteikdama kiekvienam nešališką bei sąžiningą galimybę taip padaryti, nepaisydama tautybės, regiono, dydžio. Kiekvienam, dėl tam tikrų priežasčių netapusiam mūsų partneriu, nurodoma to priežastis.

Konfidencialumas

Pirkimų tarnybos, Pirkėjų ir kitų pirkimus atliekančių asmenų veikla „KG Group“ užtikrina kiekvieno iš tiekėjų konfidencialumą, nenaudoja jokios savo tiekėjų konfidencialios informacijos, gautos atliekant tam tikrus (ar bet kokius) pirkimų procesus, viešinimui – išskyrus tokius atvejus kai abejojama sandoriu (ar jam atsidūrus pavojuje).

Žalieji pirkimai

Pirkimų tarnybos, Pirkėjų ir kitų pirkimus atliekančių asmenų veikla „KG Group“ atitinka esamus aplinkosauginius reikalavimus ir įstatymus, taipogi, būdami socialiai atsakinga kompanija, teikiame pirmenybę pirkimams tokių produktų, kurie turi mažesnę ekologinę naštą ir/arba yra ekologiškai draugiški.

Vietinio verslo rėmimas

Esame lietuviška įmonių grupė ir savo filosofija. Tradicijų puoselėjimas susijęs su socialiai atsakinga veikla: mums yra artimos lietuviškos šventės, žmonės ir problemos, su kuriomis susiduria mūsų tautiečiai. Telkiame pastangas, prisidedame finansiškai ir idėjiškai prie tautiečių gerbūvio gerinimo. Atlikdami pirkimus, turėdami lygiaverčius pasiūlymus, pirmenybę teiksime vietiniam verslui, gamintojams.

Perkami produktai

 • Kanceliarinės prekės, popierius, reprezentacinės prekės
 • Buitinė chemija
 • Asmeninės apsaugos priemonės
 • Gofrokartono tara, paletizavimo plėvelė, transportavimo pakuotė (paletės)
 • Pakavimo plėvelės, etiketės
 • Cheminiai reagentai nuotėkų valymui
 • Cheminės medžiagos (naudojamos auginimo padaliniuose sanitarijai)
 • Santechninės prekės
 • Draudimas, finansinės paslaugos
 • Kiaušinių pakuotės
 • Durpės
 • Pjuvenos kraikui
 • Transporto eksploatacinės dalys, autodetalės (lengvosioms)
 • Transporto eksploatacinės dalys, autodetalės (krovininėms)
 • Tepalai (automobiliniai)
 • Tepalai (maistiniai, įrangai)
 • Autoservisų paslaugos

 • Logistikos paslaugos
 • Elektros prekės
 • Mechaninės prekės
 • Statybos prekės
 • Dezo medžiagos
 • Projektavimo darbai, techninių galimybių studijos, tyrimai
 • Ūkio dalies prekės (pvz., roletai, spynos ir t.t.)
 • Marketingo prekės ir paslaugos
 • IT (programinė įranga, įranga, eksploatacinės medžiagos)
 • Prieskoniai
 • Funkciniai ingredientai (aliejus, krakmolas, sojos produktai, druska ir kt.) 

Pirkimų strategija

„KG Group“ Pirkimų Tarnybos ir kitų pirkimus vykdančių įgaliotų asmenų pagrindiniai tikslai ir strategijos yra:

Tiekėjų ir vartojimo kiekio, struktūros optimizavimas, teikiantis ekonominę naudą bei prisidedantis prie socialiai atsakingos įmonės veiklos:

 • Sumažinti produktų ir paslaugų kaštai;
 • Pagerintas operacijų efektyvumas;
 • Sumažinti transportavimo kaštai;
 • Sumažinti sandėliavimo kaštai;
 • Sumažinta sugadinimo transportuojant rizika;
 • Sumažinti likučių ir nelikvidų sandėliavimo kaštai;
 • Sumažinti likučių (nelikvidų) likvidavimo kaštai;
 • Sumažinti atliekų kiekiai;
 • Sumažintas atliekų likvidavimo poveikis aplinkai;
 • Sumažintas gamybos atliekų poveikis aplinkai;
 • Sumažinta prekių transportavimo tarša.

Ši strategija įgyvendinama tokiais žingsniais:

 • Optimizuojant pačių produktų vartojimą;
 • Optimizuojant vartojamų produktų spektrą;
 • Kai tai yra ekonomiškai pateisinama, produktai nuomojami, o ne perkami;
 • Kai tai yra ekonomiškai pateisinama, perkami ilgiau tarnausiantys, patikimesni, ekonomiškiau dirbantys produktai;
 • Kai tai yra ekonomiškai pateisinama, perkami atnaujinti, perdaryti, restauruoti produktai;
 • Perkami produktai, kurių sudėtyje nėra pavojingų medžiagų;
 • Produktai perkami didesniais kiekiais, be pakuotės (kai tai yra įmanoma);
 • Pakuotė panaudojama antrą kartą.

Visuotiniai kokybės vadybos principai

Visuotiniai kokybės metodai įpareigoja tiekėjus teikti nuolat gerėjančios kokybės produktus ir paslaugas be jokių klaidų. Tiekėjai tai užtikrina naudodami tam tikrus metodus (6 sigma ir panašiai).

Mes sieksime:

 • nulio žaliavų grąžinimų dėl blogos kokybės;
 • 100% perkamų prekių / paslaugų / žaliavų atitikimo poreikiams;
 • nulio logistinių incidentų (prekių / žaliavų pakartotinis grąžinimas į pagrindinį sandėlį, vėlavimai pakrauti/iškrauti ar aplamai transporto priemonės nepriėmimai).

Rizikos valdymas

Kadangi turime tikslą užsitikrinti geriausias kainas iš tiekėjų, esančių bet kuriame pasaulio taške, tai įtakos didesnės rizikos atsiradimą. Vertindami pasiūlytas kainas, visada atsižvelgsime į rizikas, susijusias su tokia veikla: ne tik didelių transportavimo, draudimo, netekčių rizikas, bet, kaip socialiai atsakinga įmonė, vertinsime galimas gamtos ar socialines rizikas.

Pirkimų centralizavimas:

 • Sieksime sinergijos efekto konsoliduojant „KG Group“ įmonių pirkimus. Tikimės pirkdami didesnį kiekį gauti kainos ar kitokią pridėtinę vertę.
 • Pirkimus aptarnausime su mažesniu apyvartinių lėšų kiekiu. Tai darysime per atsargų likučių valdymą ir derantis dėl mokėjimų atidėjimo.

Pirkimų ciklo optimizavimas:

 • įsivedus pirkimų tvarką, įsidiegus įrankius, apsirašius procesus ir iškomunikavus visą šią informaciją, pradėsime matuoti vykstančius procesus bei juos tobulinti.

Tiekėjų tobulinimo programos:

 • „KG Group“ Pirkimų tvarkoje numatomas tokios programos sudarymas, siekiant integruoti Tiekėjus į produktų vystymą bei veiklos kaštų mažinimą.

Kaštų kontrolė:

 • nuolatinis žaliavų / perkamų šalutinių produktų / paslaugų kainų mažinimas; bent vienas kiekvieno tiekėjo pasiūlymas kas mėnesį.

Pažangios technologijos naudojimas:

 • tiekėjų dizaineriai/technologai įtraukiami į mūsų įmonės dizaino procesus dizaino stadijoje; vystymo trukmė sumažinta per pusę.

Žalias pirkimas:

 • „KG Group“ rinksis tiekėjus, kurie leis minimizuoti kaštus, maksimizuoti kokybę ir užtikrins kokybiškų produktų savalaikį pristatymą. Atlikdami pasiūlymų vertinimą, atkreipsime dėmesį į tiekėjų „žalias“ iniciatyvas, produktų ekologinę naštą.

E-pirkimai:

 • Reversiniai aukcionai online įrankiais;
 • Atnaujinami konkursai ir kiti e-pirkimų įrankiai;
 • Online taškų lentelės (nuolatinis vertinimo pasikeitimų sekimas); ISĮ – incidentų sprendimo įrankis (programinis sprendimas, įgalinantis nedelsiant pateikti informaciją apie bet kokį pastebėtą žaliavos / subprodukto kokybės neatitikimo atvejį, bei įgalinantis kuo operatyviau spręsti susidariusią situaciją).

„KG Group“ pirkimų strategija: padaryti viską, kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad „KG Group“ būtų vienas moderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių gamybinių susivienijimų Lietuvoje; būtų išlaikyta veiklų integracija, gamybinės lyderio pozicijos ir vartotojų pasitikėjimas tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.