Apie mus

AB „Kauno Grūdai“ vardas siejamas su kokybe, tradicijomis, šimtmečio patirtimi, ekonomine galia ir modernumu. Bendrovės gyvavimo istorija tęsiasi jau daugiau nei 120 metų. 

Apie mus

„Kauno Grūdai“ kartu su Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynais priklauso didžiausiai Baltijos šalių regiono žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupei AB „Linas Agro Group”, vykdančiai veiklą visoje gamybos grandinėje ir gaminančiai produktus „nuo lauko iki stalo“. Gamybos grandinė „nuo lauko iki stalo“ leidžia patiems apsirūpinti žaliava, užtikrina procesų atsekamumą ir gaminamų produktų kokybę.

maistas
misija

MISIJA

Geresnis maistas geresnei ateičiai

vizija

VIZIJA

Efektyviai integruota, tvariai veikianti, inovatyvi maisto gamybos lyderė

vertybės

VERTYBĖS

Pagarba

Laisvė

Tobulėjimas

Nuo lauko iki stalo

atsakomybe

Socialinė atsakomybė

Socialinę atsakomybę išskyrėme į tris kryptis: atsakomybė prieš darbuotojus, bendruomenę ir aplinką. Jaučiamės atsakingi, kad mūsų įmonės darbuotojai būtų patenkinti ir motyvuoti, jaučiamės atsakingi prieš bendruomenės narius, kuriems labiausiai reikia pagalbos ir supratimo, jaučiamės atsakingi prieš aplinką, kurioje dirbame. 

Sužinoti daugiau

Organizacijos kultūra

Kiekvienoje organizacijoje formuojasi tam tikra kultūra. Organizacijos kultūra pasireiškia tam tikrais susitarimais ir elgesiu. „KG Group“ – atvira kompanija, todėl labai svarbu darbuotojams apibrėžti tinkamo ar netinkamo elgesio gaires, pateikti viešą poziciją vienu ar kitu klausimu, supažindinti darbuotojus su jiems svarbia informacija. Taip pat į „KG Group“ komandos gretas kasdien įsilieja naujų narių, tad labai svarbu neseniai pradėjusius dirbti kolegas supažindinti su patvirtintais elgesio nuostatais įmonių grupėje.

Etikos kodeksas – tai naudingi patarimai apie tai, kaip reikėtų elgtis organizacijoje. Ši informacija leis išvengti nesusipratimų, leis geriau įsilieti į kolektyvą, suteiks aiškumo ir skaidrumo.


 

ETINIAI NUOSTATAI

„KG Group“ etiniai nuostatai atspindi darbuotojų moralinius elgesio principus, pozicijas ir požiūrį tam tikrais globaliais aspektais. Moraliniai principai pagrįsti šimtmetį brandinta įmonės kultūra, darniu vystymusi ir atsakomybe. Šie principai yra artimi kiekvienam įmonės darbuotojui, deklaruojami partneriams iš viso pasaulio ir yra orientuoti į žmogaus gerbūvio gerinimą plačiąja prasme.

Vadovo ir kiekvieno įmonės darbuotojo sprendimai priimami vadovaujantis suformuota organizacijos kultūra, apibrėžtomis elgesio normomis su kolegomis, partneriais, klientais ir visuomene bei santykiu su aplinka.

Įmonių grupės „KG Group“ veiklos brandą lemia ne tik žinios, patirtis, racionalus verslo valdymas, plėtra bei veiklų integracija, bet ir esminių globalių tiesų suvokimas, kurios yra tikrasis sėkmės garantas dirbant komandinio darbo principu.

Verslo plėtros formulė pagrįsta verslų integracija. Horizontali verslų integracija atsispindi įmonės AB „Kauno Grūdai“ viduje, kai vieni verslai tenkina kitų verslų poreikius. Vertikalios integracijos principu dirbama su grupei priklausančiais Paukštininkystės verslais. Taip užtikrinama ne tik gaminamos produkcijos kokybė, bet ir geriausia kaina.

Įmonių grupėje dirbantys žmonės orientuoti į tikslų įgyvendinimą, gerus veiklos rezultatus. Čia itin didelis dėmesys skiriamas kaip organizacijos rezultatai yra pasiekiami. „KG Group“ toleruojama tik skaidri darbuotojų veikla, atviras bendravimas ir legalūs veiksmai, atliekant kasdienes užduotis.

„KG Group“ etika yra pagrįsta keturiais pagrindiniais principais:

Morale – veikiančio žmogaus sąžine;

Dorove – praktikos vertinimas pagal pripažintas normas;

Teise – tarptautinių organizacijų ir Lietuvos priimtų įstatymų ir kitų normatyvinių aktų laikymasis;

Lygiateisiškumu – tarpusavio vertinimo, pripažinimo, supratimo ir tolerancijos nuostatos.

Tai vadovų ir darbuotojų elgesio normos, pagrįstos šių nuostatų laikymusi ir orientuotos į kitų žmonių interesus.

Etinių nuostatų pagrindimas

Moralę apima antikorupcinės veiklos normos: įmonė netoleruoja nelegalių mokesčių ar sprendimams įtakos darančių dovanų, kurios gali būti traktuojamos kaip korupcinė veikla. Įmonė užtikrina saugią ir sveiką darbo aplinką. Veiklų integracija leidžia garantuoti maksimalų žaliavų panaudojimą ir perdirbimą iki naudojimui tinkamų produktų.

Siekiama užtikrinti, jog įmonė nekenkia aplinkai, gaminama aukščiausios kokybės produkcija. Pagrindinė gamyboje naudojama žaliava – Lietuvos ūkininkų užauginti grūdai. Veiklų integracija – aukščiausios kokybės ir vertės garantas.

Bet koks pirminis santykis su žmogumi, kad ir kas jis bebūtų: darbuotojas, partneris, konkurentas ar klientas, prasideda pagarba. „KG Group“ siekia konkuruoti sąžiningai, laikydamasi etikos, moralės nuostatų ir veikiančių įstatymų.

Dorovė – tai vertės sukūrimas. „KG Group“ priimami tik tokie sprendimai bei atliekami darbai, kurie kuria vertę galutiniam vartotojui. Įmonės kuria darbo vietas įvairaus spektro specialistams, garantuoja skaidrią atsiskaitymo politiką, galimybę mokytis bei tobulėti. Įmonei, miestui ir šaliai ugdomi aukščiausio lygio specialistus.

Itin svarbu gerbti savo bei bendradarbiaujančių institucijų paslaptis, tad niekada neperduodama konfidenciali informacija apie klientus, tiekėjus bei darbuotojus trečiosioms šalims.

Darbuotojai skatinami vengti situacijų, kuriose gali kilti interesų konflikto grėsmė.

Teisė - įstatymų ir kitų teisės aktų laikymasis. „KG Group“ visada laikosi Lietuvos Respublikos, bei šalių, kuriose vykdoma veikla, įstatymų bei pačių nusistatytų vidaus tvarkų. Vadovai ir darbuotojai visada laikosi sutarčių ir įsipareigojimai duotų žodžiu ar raštu. Etikos kodekso reikalavimai taip pat taikomi visiems įmonės atstovams, tarpininkams, rangovams, subrangovams bei tiekėjams. Pirkimus mes vykdome skaidriai, pagal nustatytą „KG Group“ Pirkimų tvarką ir procesus, vadovaudamiesi teisingumo ir sąžinės principais.

Įmonės etikos kodeksas numato, kad jos darbuotojams ir partneriams yra griežtai draudžiamos bet kokio pobūdžio, įstatymų nereglamentuotos dovanos, nuolaidos. Tuo tarpu ir palengvinimo mokesčių mokėjimas ar priėmimas. Darbuotojai neturi teisės imti jokių dovanų, komisinių, priedų ir kitokio atlyginimo ar gauti kitokios naudos iš klientų, darbuotojų ar kitų asmenų, išskyrus simbolinės vertės dovanas.

Laikomės nuomonės, jog teisingi sprendimai priimami vadovaujantis tik teisinga finansine informacija, todėl neiškraipome, nenuslepiame faktų apie savo finansinę veiklą bei ruošiame savo išorinę ir vidinę finansinę informaciją vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais bei tarptautiniais apskaitos standartais. Įmonė įsipareigoja neslėpti pajamų ir sąžiningai tvarkyti įmonės finansus bei mokėti visus teisės aktų tvarka numatytus mokesčius.

Lygiateisiškumas tai tolerancija ir vienodos galimybės visiems žmonėms. Įmonė pripažįsta ir toleruoja žmogaus teisę į laisvą tikėjimą ir pasaulėžiūrą. Žmonės yra vertinami pagal jų kvalifikacijos lygį ir kompetencijas. Visiems įmonės partneriams garantuojamos vienodas bendradarbiavimo sąlygos, vienodos atsiskaitymo sąlygos, siekiama laiku įvykdyti finansinius įsipareigojimus.

„KG Group“ užtikrinamos vienodos galimybės darbuotojams, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, lyties, politinių ar religinių pažiūrų ar kitų išskirtinių savybių. Įmonė rūpinasi visuomenės integracija į darbo rinką ir sukuriamos sąlygos įmonėje tobulėti bei siekti karjeros.

„KG Group“ viena iš nedaugelio Lietuvoje įmonių grupių, puoselėjančių darnų vystymąsi ir deklaruojančių viešai šią ideologiją. Darnaus vystymosi koncepcija remiasi aplinkosaugos, ekonomikos ir socialinio vystymosi puoselėjimu, orientuotu į žmonijos visuotinę gerovę, orientaciją į ateitį neperžengiant leistinų ribų. Darnus įmonės vystymasis apima tam tikras miesto, valstybės ar globalias problemas bei prisidedama prie jų sprendimo.

 

MOKYMAI IR STEBĖSENA

Įmonė reguliariai vykdo visų naujų ir esamų darbuotojų mokymus. Juose pristatomi pagrindiniai įmonės veiklos standartai, etikos kodeksas ir antikorupcinė programa.

Įmonės darbuotojai supažindinami su etikos kodeksu ir raginami pranešti apie pažeidimus elektroniniu paštu pasitikejimas@kggroup.eu. Įmonė garantuoja pranešimą pateikusio darbuotojo konfidencialumą bei susidorojimo su darbuotojais netaikymą.

Įmonė atlieka reguliarią etikos kodeksų stebėseną. Stebėsenos rezultatai pristatomi kasmetinių įmonės pranešimų metu.

Priklausymas asociacijoms

KG Group priklauso šioms asociacijoms:

 • Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija
 • Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija 
 • Lietuvos darbdavių konfederacija
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
 • Veterinarijos farmacijos asociacija
 • Lietuvos augalų apsaugos asociacija
 • Lietuvos agrocheminių produktų ir trąšų pramonės ir prekybos asociacija
 • ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.


Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti: 

1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;

2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;

3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

AB „Kauno grūdai“ generalinio direktoriaus 2019 m. rugsėjo mėn. 24 d. įsakymu Nr. 41 patvirtintas AB „Kauno grūdai“  Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie įstaigoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo AB „Kauno grūdai“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

AB „Kauno grūdai“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su AB „Kauno grūdai“ sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo informaciją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. tiesiogiai kompetentingam subjektui
 2. elektroniniu paštu pasitikejimas@kggroup.eu

AB „Kauno grūdai“ paskirtas kompetentingas subjektas administruoti vidinį pranešimų kanalą ir atsakingas asmuo už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – KGGroup prevencijos ir apsaugos tarnybos direktorius Darius Amšiejus (tel. + 37064446805).

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; 2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Aplinkos monitoringo ataskaitos

Informacija pateikiama pagal LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. D1-546 dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo

2021 metų ataskaitos ir tyrimai

2022 metų ataskaitos ir tyrimai

Tvarumas

Tvarumas mūsų versle

Kasdienėje veikloje tvarumo idėjas įgyvendiname šiose srityse:

Aplinkosaugos

Ekonominėje

Socialinėje

Valdymo

Linas Agro Group tvarumo ataskaita 2021-2022

Linas Agro Group tvarumo ataskaita 2022-2023