Aly­tu­je vei­kian­ti nau­jau­sia „Kau­no grū­dų” ga­myk­la iš vi­daus: pa­sau­li­nių tin­klų pa­si­ti­kė­ji­mas, mo­der­niau­sia įran­ga ir dar­buo­to­jų darbš­tu­mas

Aly­tu­je vei­kian­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­myk­la yra vie­na mo­der­niau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. Įmo­nės ga­mi­na­mi grei­tai pa­ruo­šia­mi ma­ka­ro­nai ir ko­šės pa­sie­kia dau­giau nei 20 ša­lių, šių įmo­nės pro­duk­tų ga­li­ma ras­ti pa­sau­li­niuo­se pre­ky­bos tin­kluo­se. Ga­myk­lai va­do­vau­jan­tis kau­nie­tis An­drius Iva­nic­kas džiau­gia­si, kad per be­veik me­tus pa­vy­ko pa­siek­ti mak­si­ma­lius ga­myk­los pa­jė­gu­mus ir tai, kaip jis sa­ko, vi­sų dar­buo­to­jų in­dė­lis.

andrius

„Kau­no grū­duo­se“ jau še­še­rius me­tus dir­ban­tis A. Iva­nic­kas prieš tai va­do­va­vo ki­tai įmo­nės ga­myk­lai, vei­kian­čiai Kė­dai­niuo­se, ku­rio­je taip pat ga­mi­na­mi grei­tai pa­ruo­šia­mi pro­duk­tai. „Jau te­ko per­ei­ti to­kį pa­tį ke­lią, su­for­muo­jant ko­man­dą ir už­tik­ri­nant ga­myk­los sėk­min­gą veik­lą. Vis­gi ne­slėp­siu – pra­dė­jus dirb­ti Aly­tu­je, iš­šū­kių ne­trū­ko. Juk vis­ką pra­dė­jo­me nuo nu­lio ir su am­bi­cin­gais tiks­lais. Ta­čiau šian­dien vi­sa ko­man­da ga­li di­džiuo­tis tuo, ką pa­sie­kė­me. Tai įvai­rio­se ša­ly­se ver­ti­na­mi ga­mi­na­mi pro­duk­tai, ko­ky­biš­kai ir lai­ku įgy­ven­di­na­mi klien­tų už­sa­ky­mai, įgau­tas jų pa­si­ti­kė­ji­mas, ga­lų ga­le ga­li­me di­džiuo­tis, kad ir pa­tys iš­mo­ko­me la­bai daug. Tu­ri­me ga­li­my­bę dirb­ti su mo­der­niau­sia įran­ga, plės­ti sa­vo ži­nias ir pa­tir­tį, ga­min­da­mi pa­sau­li­nius ko­ky­bi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią pro­duk­ci­ją. Kiek­vie­nas čia tu­ri­me vi­sas są­ly­gas aug­ti ir to­bu­lė­ti“, – sa­ko ga­myk­los va­do­vas A. Iva­nic­kas.

Pro­duk­tai pa­sie­kia pa­sau­li­nius tin­klus

„Kau­no grū­dų“ ga­mi­na­mų pro­duk­tų asor­ti­men­te – Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je ži­no­mais pre­kių žen­klais „Sun Yan“, „Ac­ti­vus“, „Do­rea“, „Just Inn“ pa­žy­mė­ti pro­duk­tai. Di­de­lė da­lis pro­duk­tų ga­mi­na­ma pa­gal spe­cia­lius už­sa­ky­mus, ku­rie žy­mi­mi pri­va­čiais už­sa­ko­vų pre­kių žen­klais. Įmo­ne pa­si­ti­ki, už­sa­ky­da­mi sa­vo pri­va­čių eti­ke­čių pro­duk­ci­ją, dau­giau nei ke­tu­rios de­šim­tys di­džių­jų už­sie­nio kom­pa­ni­jų. „Kau­no grū­dai“ eks­por­tuo­ja net 95 proc. pa­ga­min­tų grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų į 23 ša­lis, tarp ku­rių – Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja, Vo­kie­ti­ja, Is­pa­ni­ja ir kt.

Kaip sa­ko ga­myk­los va­do­vas, šį pa­si­ti­kė­ji­mą le­mia už­tik­ri­na­ma pro­duk­tų ko­ky­bė. „Tu­ri­me tarp­tau­ti­nius mais­to sau­gos ir ko­ky­bės ser­ti­fi­ka­tus, ku­rių rei­ka­la­vi­mai kas­met yra griež­ti­na­mi ir pa­gal ku­riuos esa­me re­gu­lia­riai au­di­tuo­ja­mi. Tai, kad sėk­min­gai juos pra­ei­na­me, pa­tvir­ti­na aukš­tą mū­sų ga­mi­na­mų pro­duk­tų ko­ky­bę, dėl ku­rios esa­me ver­ti­na­mi pa­sau­li­nių pre­ky­bos tin­klų ir juo­se be­si­lan­kan­čių pir­kė­jų“, – džiau­gia­si A. Iva­nic­kas.

gpp

Mo­der­ni įran­ga ir ino­va­ty­vu­mas

Ga­myk­los va­do­vas A. Iva­nic­kas di­džiuo­ja­si, kad Aly­tu­je vei­kian­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­myk­la – vie­na mo­der­niau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. 6,5 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą už­iman­čio­je ga­myk­lo­je su­mon­tuo­ta mo­der­ni įran­ga, ati­tin­kan­ti aukš­čiau­sius šiuo­lai­ki­nius ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus, įsi­gy­ta iš ly­de­riau­jan­čių Vo­kie­ti­jos, Pran­cū­zi­jos, Švei­ca­ri­jos ir ki­tų Eu­ro­pos ga­min­to­jų. Nau­jai įdieg­tos tech­no­lo­gi­jos lei­do ne tik dar la­biau pa­di­din­ti įmo­nės grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­my­bos na­šu­mą, bet ir pra­plės­ti asor­ti­men­tą – pri­sta­ty­tos iki tol ne­ga­min­tos nau­jos grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ka­te­go­ri­jos in­de­liuo­se: liz­di­niai ma­ka­ro­nai (en. nest no­od­les), ita­liš­ko sti­liaus ma­ka­ro­nai (it. pas­ta), kus­ku­sas. Taip pat įmo­nė ga­mi­na avi­ži­nių dribs­nių, gri­kių bei ry­žių ko­šes in­de­liuo­se. Per me­tus Aly­tu­je vei­kian­čio­je „Kau­no grū­dų“ ga­myk­lo­je iš vi­so pa­ga­mi­na­ma 140 mln. vie­ne­tų pro­duk­tų in­de­liuo­se.

„Esa­me ino­va­ty­vus grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­min­to­jas, iš­si­ski­rian­tis mo­der­nia ga­my­bi­ne ba­ze ir ga­lin­tis pa­siū­ly­ti pla­tų pro­duk­tų asor­ti­men­tą. Ne­ga­na to, ne­sto­vi­me vie­to­je. Ste­bi­me nau­jo­ves ir ge­rą­sias pa­sau­li­nes prak­ti­kas ir ban­do­me jas pas sa­ve įdieg­ti. Tad esa­me at­vi­ri nau­joms idė­joms ir jų įgy­ven­di­ni­mui“, – sa­ko ga­myk­los va­do­vas A. Iva­nic­kas.

Gi­ria dar­buo­to­jų darbš­tu­mą

„Kau­no grū­dų“ ga­myk­lo­je Aly­tu­je šiuo me­tu dir­ba 115 dar­buo­to­jų, di­džio­ji da­lis – iš Aly­taus ir ap­lin­ki­nių re­gio­nų. „Dzū­kai gar­sė­ja ne tik gry­bais ar uo­go­mis, bet ir sa­vo darbš­tu­mu“, – taip pa­pra­šy­tas api­bū­din­ti dar­buo­to­jus at­si­lie­pia ga­myk­los va­do­vas A. Iva­nic­kas.

Pa­sak jo, kiek­vie­nas dar­buo­to­jas at­sa­kin­gai at­lie­ka sa­vo dar­bą, nes su­pran­ta, jog ben­dras re­zul­ta­tas – pa­ga­min­tas ko­ky­biš­kas pro­duk­tas – at­si­durs ant pir­kė­jo, ku­ris yra di­džiau­sias vi­so dar­bo ver­tin­to­jas, sta­lo.

Kaip at­sklei­džia A. Iva­nic­kas, jam, kaip va­do­vui, vie­nas pa­grin­di­nių tiks­lų yra ko­man­dos su­tel­ki­mas ir dar­buo­to­jų vie­nin­gu­mas. „Man svar­bu, kad dar­buo­to­jai jaus­tų­si ge­rai. Gal kiek ir per skam­biai pa­sa­ky­siu, bet no­ri­si, kad bū­tu­me kaip vie­na di­de­lė šei­ma“, – sa­ko ga­myk­los va­do­vas.

Jis nuo­gąs­tau­ja, kad dėl pan­de­mi­jos te­ko at­si­sa­ky­ti vie­nos gra­žios ko­lek­ty­vo tra­di­ci­jos – ben­drų pie­tų, ku­riuos prieš pan­de­mi­ją reng­da­vo kar­tą per ket­vir­tį. „Su­si­rink­da­vo­me, pa­si­ga­min­da­vo­me ben­drus pie­tus ir pa­si­kal­bė­da­vo­me, kaip kam se­ka­si, kaip gy­ve­na, kaip lai­ko­si šei­ma. Ma­nau, be ga­lo svar­bu be­tar­piš­kas ben­dra­vi­mas. Ver­ti­nu, kai dar­buo­to­jai yra at­vi­ri ir ne­bi­jo kal­bė­ti ne tik apie ge­rus da­ly­kus, bet ir apie pro­ble­mas. Juk esa­me vie­na ko­man­da, jas kar­tu ir spren­džia­me“, – at­vi­rau­ja A. Iva­nic­kas.

alytus gpp

Ge­ram spe­cia­lis­tui vie­tos vi­suo­met at­si­ras

Ga­myk­los va­do­vas sa­ko ver­ti­nan­tis dar­buo­to­jų at­sa­kin­gu­mą, jų darbš­tu­mą ir no­rą to­bu­lė­ti. Kaip jis pa­žy­mi, vi­siems dar­buo­to­jams yra at­vi­ros kar­je­ros ga­li­my­bės. „Ma­tai, kai žmo­gus sten­gia­si, kai jis no­ri ir ga­li dau­giau. Tad ir su­tei­ki jam šan­są. Vis­kas pri­klau­so nuo pa­ties dar­buo­to­jo no­ro. Be to, „Kau­no grū­dų“ įmo­nė yra di­de­lė, tad per vi­są įmo­nių gru­pę kar­je­ros ga­li­my­bių yra daug“, – pa­žy­mi A. Iva­nic­kas.

Nors jis ir džiau­gia­si dėl pa­sto­vaus ko­lek­ty­vo bei ma­žos dar­buo­to­jų kai­tos, vis­gi ne­sle­pia, kad iš­šū­kis ras­ti tam tik­ros spe­cia­ly­bės spe­cia­lis­tus, ku­rių trū­ku­mas jau­čia­mas vi­so­je rin­ko­je.

„Iš­ties yra tam tik­rų spe­cia­li­zuo­tų pro­fe­si­jų, kur rei­ka­lin­gi iš­skir­ti­nių kom­pe­ten­ci­jų dar­buo­to­jai ir ku­rių, ne­slėp­siu – sun­ku ras­ti. Vie­na to­kių – ga­my­bos įren­gi­mų tech­ni­kas. Siū­lo­me ga­li­my­bę dirb­ti su mo­der­niau­sia įran­ga, tai ne tik pro­ga pri­tai­ky­ti sa­vo tu­ri­mas ži­nias ir pa­tir­tį, bet iš­mok­ti nau­jų da­ly­kų, to­bu­lė­ti. Sa­vo ruož­tu vi­suo­met nau­jus dar­buo­to­jus ap­mo­ko­me, sten­gia­mės, kad jie leng­vai adap­tuo­tų­si, per­im­tų funk­ci­jas. Tad rei­kia tik kad no­rė­tų pas mus dirb­ti ir mo­ky­tis“, – sa­ko A. Iva­nic­kas ir pri­du­ria, kad ge­ram spe­cia­lis­tui įmo­nė­je vi­suo­met at­si­ras vie­tos.