Privatumo politika

Informacija apie AB „Kauno grūdai“ ir jos dukterinių bendrovių atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie AB „Kauno grūdai“ ir jos dukterinių bendrovių atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (i) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą; (ii) lojalumo programą ir tiesioginę rinkodarą; (iii) vaizdo stebėjimą; (iiv) sankcijas reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; (v) skundų, paklausimų ir atsiliepimų administravimą; (vi) komunikaciją elektroniniu paštu; (vii) slapukų naudojimą; (viii) socialinių tinklų naudojimą; (ix) sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

Duomenų valdytojai, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, gali būti AB „Kauno grūdai“ (juridinio asmens kodas 133818917, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva), UAB „KG mažmena“ (juridinio asmens kodas 302602745, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva), UAB „Šlaituva“ (juridinio asmens kodas 134019827, adresas Linksmakalnio k. Sodų g. 7, Kauno r. sav.), UAB „Baltic fumigation service“ (juridinio asmens kodas 300094020, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva) (toliau kartu – Bendrovės, o kiekviena atskirai - Bendrovė). Šios Bendrovės vienų asmens duomenų tvarkymo tikslų atžvilgiu gali būti bendri duomenų valdytojai, kitų – atskiri. Apie tai, kuri Bendrovė kokio asmens duomenų tvarkymo tikslo atžvilgiu yra duomenų valdytojas, informuosime žemiau arba kitokiu Jums patogiu būdu.

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas ir kandidatų duomenų bazės administravimas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje, ar kitur patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenis bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol pasibaigs atranka, t.y. bus nuspręsta į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba bus nuspręsta užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis neturėtų viršyti 4 mėnesių. Po atrankos pabaigos Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metus tam, kad atsiradus darbo vietai galėtume Jums pateikti pasiūlymą, nebent išreikšite nesutikimą arba paprieštarausite tokiam tolesniam duomenų saugojimui. Jeigu nesutinkate, kad Jūsų duomenis saugotume ir po atrankos pabaigos, informuokite apie tai elektroniniame laiške, informavimo apie asmens duomenų tvarkymą formoje arba kitokiu Jums patogiu būdu.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, taip pat teisėto intereso ir teisės aktuose suteiktų teisių ar numatytų prievolių vykdymo pagrindu.

Jeigu savanoriškai pateiksite savo asmens duomenis mums tam, kad juos galėtume saugoti kandidatų duomenų bazėje ir esant poreikiui su Jumis susisiektume, Bendrovės, veikdamos kaip bendri duomenų valdytojai, Jūsų asmens duomenis saugos 3 metus.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Bendrovė, kuri turės duomenų valdytojo statusą šiuo tikslu tvarkomų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, bus nurodyta skelbime dėl atrankos arba kitokiu būdu. Duomenų valdytojas gali būti ir konkreti Bendrovė, ir visos Bendrovės, veikdamos kaip bendri duomenų valdytojai.

Lojalumo programos ir tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate Bendrovės arba Bendrovių klientas, dalyvaujate lojalumo programoje ar išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Tiesioginė rinkodarą be sutikimo Jūsų elektroniniu paštu bus vykdoma tik tuo atveju, jeigu esate Bendrovės arba Bendrovių klientas. Tokia rinkodara bus vykdoma remiantis teisės aktų suteikta teise.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba bendrovės santykių su jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Duomenų valdytojas, atsakingas už lojalumo programos vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis yra UAB „KG mažmena“. Duomenų valdytojas, atsakingas už tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis yra Bendrovė, kurios klientas esate arba kuriai davėte sutikimą vykdyti tiesioginę rinkodarą.

Vaizdo stebėjimas

Duomenų valdytojas AB „Kauno grūdai“ vykdo vaizdo stebėjimą turto ir asmenų saugumo užtikrinimo tikslu (taikoma visoms naudojamoms vaizdo kameroms) bei maisto gamybos proceso kontrolės ir kokybės užtikrinimo tikslu (taikoma toms vaizdo kameroms, kuriomis stebimas maisto gamybos procesas).

Vaizdo įrašai Bendrovėje saugomi 30 dienų, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai. Tokiu atveju vaizdo įrašai saugomi iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos. Maisto gamybos proceso vaizdo įrašai saugomas 3 mėnesius.

Vaizdo stebėjimas vykdomas teisėto intereso pagrindu. Apie vietas, kuriose yra vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų subjektai informuojami įspėjamaisiais ženklais.

Vaizdo duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Prieigą prie vaizdo įrašų taip pat gali turėti apsaugos paslaugas teikiančios bendrovės.

Sankcijas reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas

Laikydamiesi sankcijas numatančių Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų, tikriname, ar galime su fiziniais ir juridiniais asmenimis bendradarbiauti ir turėti verslo santykių. Šiuo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis kaip kontrahentų ar jų vadovų, akcininkų ar naudos gavėjų vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, informacija apie sankcijų taikymą. Šiuos duomenis gauname iš potencialių kontrahentų, taip pat tikriname nacionalinėse ir tarptautinėse duomenų bazėse, kituose viešai prieinamuose šaltiniuose. Esame pasitelkę paslaugų teikėją, atliekantį duomenų patikrą. Duomenų valdytojas yra Bendrovė, su kuria potencialus kontrahentas gali turėti verslo santykių.

Skundų, paklausimų ar atsiliepimų administravimas

Jeigu į bendrovės elektroninį paštą ar kitokiu būdu mūsų bendrovei pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, paklausimo ar atsiliepimo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra Bendrovė, kuriai pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą.

Komunikacija elektroniniu paštu

Vykdant elektroninę komunikaciją pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Jeigu komunikaciją su Bendrovėmis vykdote kaip įmonių, su kuriomis turime arba galime turėti sutartinius santykius, darbuotojai, Jūsų duomenų elektroninės komunikacijos metu pateiktų duomenų tvarkymo pagrindas gali būti teisėtas interesas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų duomenys taip pat tvarkomi vidaus administravimo tikslu.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau, tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir tvarkyti kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninė darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, vidaus taisyklių įgyvendinimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu yra Bendrovė, su kurios darbuotoju arba kitokiu atstovu komunikuojate.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

AB „Kauno grūdai“ interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

 • veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
 • analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;
 • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

AB „Kauno grūdai“ interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

1P_JAR

Šis slapukas naudojamas rinkti interneto svetainės statistiką ir sekti konversijų kiekius

4click

Šis slapukas rodo informaciją, susijusią su Jūsų naudojimusi interneto svetaine

AID

Šis slapukas rodo informaciją, susijusią su Jūsų naudojimusi interneto svetaine

APISID, HSID, NID

Google priskiria slapukus bet kurioje interneto svetainėje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukų. Šie slapukai renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną.

CONSENT

Google Analytics slapukas, kurio tikslas yra sesijos įgalinimas

JSESSIONID

Newrelic slapukas, kurio tikslas yra našumo stebėsena.

PHPSESSID

Šis slapukas leidžia pateikti tekstą per interneto svetainę.

SAPISID

 Šis slapukas padeda rodyti „YouTube“ vaizdo įrašus

SID

Slapukas įgalina pagrindines „YouTube“ vaizdo įrašų funkcijas. Jie naudojami tik puslapiuose, kuriuose yra „YouTube“ vaizdo įrašai.

SIDCC

Apsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos.

SSID

 Šis slapukas leidžia išsaugoti lankytojo pasirinkimus naudojantis Google maps

__utma

Šis nuolatinis slapukas parodo, kiek kartų interneto svetainėje apsilankė lankytojas, koks buvo pirmojo ir paskutinio apsilankymo laikas.

__utmz

Šis slapukas parodo, kokią paieškos svetainę naudoja lankytojas, iš kokios svetainės atėjo į mūsų interneto svetainę, kokius paieškos žodžius naudojo.

_hjIncludedInSample

Šis slapukas rodo naudojimosi interneto svetaine informaciją.

 

Kaip išjungti slapukus? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra AB „Kauno grūdai“.

Socialinių tinklų naudojimas

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu AB „Kauno grūdai“ turi šias paskyras:

 • tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Tam tikrų atskirų veiksmų atlikimui galime paprašyti Jūsų sutikimo, be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Įvardintu tikslu tvarkysime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateiksite prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu. Jums nepateikus šių duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties.

Be to, tam, kad galėtume patikrinti asmens duomenų ir informacijos teisingumą, teikti prekinį kreditą, atlikti mokumo ir finansinės rizikos įvertinimą bei valdyti įsiskolinimą, atlikti kitus sutarties vykdymui reikalingus veiksmus, toliau išvardintus Jūsų asmens duomenis galime rinkti iš trečiųjų asmenų: turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, kiti nekilnojamojo turto registro duomenys, turto areštų aktų registro duomenys, Centrinės hipotekos įstaigos turimi duomenys, Žemės ūkio ir kaimo verslo registro, LLR traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro, Ūkinių gyvūnų registro duomenys, Gyventojų registro duomenis, kiti VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“, VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ turimi duomenys, UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojami duomenys, Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazės, kitų valstybės ir savivaldybių, jų įstaigų registruose ir informacinėse sistemose esantys, taip pat privačių bendrovių viešuose rinkmenose administruojami duomenys.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra Bendrovė, su kuria yra sudaroma sutartis.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos bei kitokių paslaugų teikėjams ir subrangovams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms bei skolų pirkėjams ir perėmėjams;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms bei kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Bendrovės priklauso AB „Linas Agro Group“ įmonių grupei, todėl Jūsų duomenis vidaus administravimo tikslu teisėto intereso pagrindu galime perduoti AB „Linas Agro Group“ įmonių grupės viduje. Įmonių grupės struktūra ir jos pasikeitimai pateikiami: https://www.linasagrogroup.lt/apie-mus/grupes-struktura/.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:

 • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti mūsų turimų duomenų netikslumus;
 • teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais;
 • teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas arba duomenys nebūtų tvarkomi;
 • teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums davus sutikimą arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kaip tai numato Reglamento 21 straipsnis, ypač tuo atveju, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu tokį sutikimą esate davę;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius).

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis:   duomenu.apsauga@kggroup.eu arba pateikti/atsiųsti Bendrovės, į kurią norite kreiptis, adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.

Informaciją apie AB „Linas Agro Group“ įmonių grupės atliekamą asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia: https://www.linasagrogroup.lt/wp-content/uploads/2013/03/1.-LAG-Privatumo-politika_2022-05-30.pdf. Šioje politikoje paminėtais atvejais AB „Kauno grūdai“ yra bendras duomenų valdytojas kartu su nurodytomis kitomis grupės bendrovėmis.

Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 30 d.

 

Privacy policy

This Privacy Policy contains the mandatory information about the processing of personal data carried out by Kauno grūdai, AB and its subsidiaries pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as the Regulation).

The information provided below covers the following purposes of data processing: (i) processing of data of job candidates participating in the recruitment procedure and administration of the database of candidates; (ii) loyalty programme and direct marketing; (iii) video surveillance; (iiv) implementation of legal acts regulating penalties; (v) administration of appeals, enquiries and responses; (vi) e-mail communication; (vii) use of cookies; (viii) use of social networks; (ix) conclusion of contracts with natural persons. This Privacy Policy also describes the rights you, as the data subject, may have, provision of data to the recipients and any other conditions of personal data processing applied to personal data processed by the company on the basis of the purposes listed above.

Data controllers determining the purposes and means of the personal data processing may include Kauno grūdai, AB (legal entity number 133818917, address H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lithuania), KG mažmena, UAB (legal entity number 302602745, address H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lithuania), “Šlaituva“, UAB (legal entity number 134019827, address Linksmakalnio k. Sodų g. 7, Kauno r. sav.), Baltic Fumigation Service, UAB (legal entity number 300094020, address H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lithuania) (hereinafter collectively referred to as the Companies, and individually as the Company). For some purposes of personal data processing these Companies may be joint data controllers, meanwhile for other purposes – individual data controllers. Information as to which purpose data processing purpose entitles the Company to be the data controller, is provided below or may be submitted in any other way convenient to you.

Processing of Personal Data of the Job Candidates Participating in the Recruitment Procedure and Administration of the Database of Candidates

If you sent us your CV (curriculum vitae), resume, references and/or other documents or data based on the job advertisement published on our website or a specialised website for employee recruitment and job search or uploaded elsewhere, any personal data submitted by you voluntarily as well as any other data provided below will be processed for the purposes of recruitment of employees.

Your personal data will be processed until the end of the recruitment procedure, i.e. a specific candidate will be employed, his/her trial period will expire or the selection will be completed without choosing a specific candidate. This period should not exceed 4 months. After the end of the recruitment procedure, your personal data will be stored for a period of 3 years in order to be able to offer you a job in case of a new vacancy unless you express your disagreement or objection to such further storage of data. If you disagree with the storage of your data after the end of the recruitment procedure, please inform us thereof by email, a form of information on the processing of personal data or in any other way convenient to you.

Your personal data will be processed on the basis of your consent to participate in the recruitment procedure, as well as on the basis of the legitimate interest and the rights and duties stipulated by the laws.

If you submit your personal data voluntarily allowing us to store them in the database of the candidates and to contact you when needed, the Companies, acting as joint data controllers, will store your personal data for a period of 3 years.

Please note that in exercising the right granted by the laws that regulate the protection of personal data, your former employers may be contacted and asked to give their opinion about your qualification, professional skills, and disciplinary characteristics. However, your current employer will not be contacted without your express consent that should be obtained in advance.

The Company having the status of data controller in respect of your personal data processed for this purpose will be indicated in the job advertisement or any other way. Data controller may also one particular Company and all Companies acting as joint data controllers.

Loyalty Programmes and Direct Marketing

If you are a client of the Company or Companies, if you participate in the loyalty programme or have expressed your will to receive direct marketing material, the personal data that you have voluntarily submitted, including e-mail and telephone number, will be used to send you information about the goods and services, news, promotional campaigns, events or any other information considered as direct marketing on the given contact details as well as through social networks, media channels and other similar electronic communication channels.

Without your consent, direct marketing will be conducted by your e-mail only if you are a client of the Company or Companies. Such marketing will be conducted pursuant to the right provided by legal acts.

For the purposes of direct marketing, your personal data will be processed for a period of 5 years as from the day of receipt of your consent or after the expiry of relations between you and the Company.

In each e-mail sent to you we will provide you with an option to unsubscribe to direct marketing communication. You may also reject or recall your consent by contacting the Company on the indicated contact details

The data controller responsible for the personal data processing for the purposes of loyalty programme is KG mažmena, UAB. Data controller responsible for the personal data processing for the purposes of direct marketing is the Company that you are a client to and to which you have given your consent to conduct direct marketing.

Video-surveillance

The data controller Kauno grūdai, UAB has video-surveillance for the purpose of ensuring the safety of property and persons (includes all surveillance cameras used) and for the purpose of control and quality assurance of the food production process (includes all the surveillance cameras used to monitor the food production process).

Footage is stored by the Company for 30 days, except in cases where there is reason to believe that a misdemeanor, misconduct or gross misconduct, a criminal act or other illegal actions have been captured and recorded. In such a case, the footage is stored until the end of the relevant investigation and/or trial. Footage of the food production process is stored for 3 months.

Video-surveillance is carried out to meet the purpose of a legitimate interest. Data subjects are informed about sites, where video-surveillance is carried out, using warning signs.

Footage data can be provided as evidence or in other cases established by law to a pretrial investigation institution, prosecutor, or court for administrative, civil, criminal cases before them. Companies providing security services may also have access to the said footage.

Implementation of legal acts regulating penalties

In compliance with the laws of the Republic of Lithuania, the European Union and international laws that provide for penalties, we check whether we can cooperate and have business relations with any natural and legal person. For this purpose, we process such personal data as the name, date of birth, nationality of contractors or their managers, shareholders, or beneficiaries, as well as information about any penalties imposed on them. We receive this data from potential contractors and also check it in national and international databases and other publicly accessible and available sources. We use the services of a data verification service provider. The data controller is the Company, with which a potential contractor may have business relations.

Administration of Appeals, Enquiries or Responses

If you have sent an appeal, enquiry or response on the Company’s e-mail or submitted it by any other means, your voluntarily submitted personal data will be processed for the purposes of administration of this appeal, enquiry, or response.

If your appeal is related to a potential dispute, presumed damage, etc., your personal data may be stored for a maximum period of 10 years. If personal data is not related to the potential dispute, they will be deleted within a shorter period of time.

Processing of your personal data will be based on your free-will notice, i.e. a consent. In certain cases, however, a legal act may become the basis of a further storage of the appeal.

Data controller responsible for the personal data that is processed for this purpose is the Company, which received your appeal, enquiry, or response.

Communication by E-mail

In any electronic communication, the basis for processing of your personal data provided is the expression of your free will for the communication by e-mail and provision certain data therein, i.e. consent. If you communicate with the Companies as employees of companies with which we have or may have contractual relations, the basis for the processing of your data provided during electronic communication may be a legitimate interest. Furthermore, the basis for processing of data may also be performance of the duties stipulated by the laws.

In addition to the use of your data for conclusion and performance of the contract, they are also processed for the purpose of internal administration.

Your e-mail address, content of correspondence and related data will be processed in accordance with the principle of proportionality. Such data will, first of all, be available to the person with whom you have a direct e-mail communication. In certain cases, however, your correspondence may be read and processed by other employees, for example, for the purposes of electronic monitoring of the workplace, investigation of possible breaches of laws or internal rules, implementation of internal rules, substitution of employees and related purposes, as well as similar situations.

The data controller responsible for the personal data processing for this purpose is the Company the employees or other representative of which you are communicating with.

 

Use of Cookies

Cookie is a small file of letters and digits recorded to your web browser or a hard-disk of your computer. Different cookies are used to seek different purposes. Cookies also help to distinguish you among other website users, thus ensuring a more convenient use of website and enabling us to improve the website.

The majority of browsers allow to reject all cookies, while some browsers provide an option to reject only the cookies of third parties. You may use these options. However, please note that not allowing to use all cookies will have a negative effect on the use of website; without cookies you will not be able to use all the services offered by the website.

The following cookies are used on Kauno grūdai, AB website:

 • performance (session) cookies. They are used to improve the performance of website and collect general (anonymous) information on the use of website;
 • analytical (monitoring cookies from “Google Analytics”). These cookies allow to recognise and calculate website visitors and monitor how the visitors move on the website. It helps to improve the performance of website, for example, to ensure that the users could easily find what they are looking for. The basis for the processing of data collected by these cookies is a consent;
 • functional cookies. These cookies are used to recognise website users when they visit the website again. It allows to present the content of social networks adapted to the needs of website users, to memorise the information that is relevant to the clients. The basis for the processing of data collected by these cookies is a consent of the clients.

Below please find a list of cookies used on the website of Kauno grūdai, AB:

 

1P_JAR

This type of cookie is used to collect the statistics of website and follow the quantities of conversions.

4click

This cookie shows information related to your use of website.

AID

This cookie shows information related to your use of website.

APISID, HSID, NID

Google attributes cookies on any website that uses Google Maps. We do not have the opportunity to control Google cookies. These types of cookies collect information on the behaviour of users of Google Maps.

CONSENT

Google Analytics cookie used to enable the session.

JSESSIONID

Newrelic cookie aimed at monitoring the performance.

PHPSESSID

This cookie allows to present the text via website.

SAPISID

This cookie helps to show YouTube videos.

SID

This cookie supports the main functions of YouTube videos. They are used only on pages with YouTube videos.

SIDCC

Protection cookies used to protect the data of users from unauthorised access.

SSID

This cookie allows to save the choices of visitors by using Google maps

__utma

This permanent cookie shows how many times the website was visited by a particular visitor, what was the time of the first and last visit.

__utmz

This cookie shows which search engine is used by the visitor, which website he/she came from to visit this website, which search words were used by the user.

_hjIncludedInSample

This cookie shows the information about the use of website.

 

How to disable cookies? The majority of browsers are set to accept the cookies automatically. Having the information on how and why they are used, you may decide to accept or disable the cookies in the browser. The majority of browsers allow you to control cookies via their settings. If you do not want to accept the cookies, you may choose not to accept all cookies via the settings or to send a notice when a cookie is created. We would like to warn you that in case of rejection of cookies you may lose a possibility to use certain functions. In order to disable cookies, you can set your browser to reject all cookies or send a notification when a cookie is created.

Data controller responsible for the personal data processed for this purpose is Kauno grūdai, AB.

Use of social networks

Any information provided by you via social media (including the status messages, use of “Like” and “Follow” functions, as well as other information) is controlled by the controller of social network.

At the moment, Kauno grūdai, AB uses the following profiles:

 • on Facebook, the privacy statement which is provided at https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • on LinkedIn, the privacy statement which is provided at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

We recommend you reading the privacy statements of third parties and contact the service providers directly if you have any questions regarding the method of use of your personal data.

Conclusion of Contracts with Natural Persons

We will store the personal data processed for the purposes of conclusion and performance of contracts with natural persons for a period of 10 years from the expiry of the contractual relations. We will process your personal data on the basis of performance of contract which you are a party to as well as in order to take actions on your request before the conclusion of contract. For the performance of certain individual actions, we may request your consent and we may also have an obligation to carry out legal duties, for example, the duties stipulated in the legal acts regulating the payment of taxes.

For the aforementioned purposes, we will manage your personal data submitted directly before the conclusion of contract and during the performance thereof. In case you fail to provide the said data, we would not be able to conclude and perform the contract.

Furthermore, in order to verify the accuracy of personal data and information, provide a commercial credit, perform the assessment of solvency and financial risk as well as control your liabilities, to perform any other actions necessary for the performance of contract, we may collect the following personal data from third parties: immovable and movable property possessed, other data from the register of real property, data from the Register of Property Seizure Acts, data controlled by the Central Mortgage Office, data from the Register of Agriculture and Rural Business, Register of Tractors, Automotive and Agricultural Machines and their Trailers of the Republic of Lithuania, Register of Domestic Animals, data from the Register of Residents, any other data controlled by State Enterprise Centre of Registers, State Enterprise Regitra, State Enterprise Centre for Agricultural Information and Rural Business, data administered by Creditinfo Lietuva UAB, Loan Risk Databases of the Bank of Lithuania, any other data available from the registers and information systems of the state and municipalities and their institutions as well as data administered in the public files of private companies.

A data controller responsible for the personal data processed for the aforementioned purposes is a Company with which the contract is concluded.

Provision of personal data to the recipients of data

Your personal data may be provided to:

 • the providers of IT, server, postal, archiving, marketing, accountancy and other services and their subcontractors;
 • notaries, bailiffs, lawyers, consultants, auditors, debt recovery companies, as well as debt buyers and assignees;
 • law-enforcement authorities, courts, other institutions involved in the examination of disputes and other authorities and persons performing the functions assigned to them by law;
 • potential or current assignees of our business or part thereof or their authorised consultants or persons, other participants in the reorganisation.

The companies belong to AB “Linas Agro Group” of companies, therefore, we can transfer your data within AB “Linas Agro Group” of companies on the basis of legitimate interest for the purpose of internal administration thereof. The structure of the group of companies and any modifications thereof can be accessed at: https://www.linasagrogroup.lt/apie-mus/grupes-struktura/.

What are the principles of personal data protection that we follow?

The below principles are followed when collecting and using personal data submitted by you or received from other sources:

 • your personal data are processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject (‘lawfulness, fairness and transparency’);
 • your personal data is collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes (‘purpose limitation’);
 • your personal data is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed (‘the principle of data minimisation’);
 • the processed personal data is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are being processed (‘data minimisation’);
 • your personal data is kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than necessary for the purposes for which the personal data are being processed (‘storage limitation’);
 • your personal data is processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures (‘integrity and confidentiality’).

Realisation of the rights of data subjects

Please be informed that you as the data subject have the following rights:

 • the right to familiarise with your data and the method of their processing;
 • the right to request that any inaccurate or incomplete data we have be rectified;
 • the right to request to delete your personal data. This right is exercised in the cases provided for in Article 17 of the Regulation;
 • the right to request that the processing of personal data be restricted or that the data is not processed ;
 • the right to the transmit the data that is processed by automated means and that we received from you after you gave your consent or for the purposes of concluding a contract;
 • the right to object to the data being processed, as provided for in Article 21 of the Regulation, especially in the case where the data is processed on legitimate grounds;
 • the right to withdraw your consent to process personal data, if you have given such consent;
 • the right to submit a complaint to the State Data Protection Inspectorate (L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius)

In order to implement the rights of you as the data subject, it is necessary to establish your identity. In case of failure to establish your identity, we will not be able to make sure, whether a person who submits an application is the one whose personal data is processed, therefore we will not be able to ensure your personal rights.

We may refuse to examine your application for the implementation/exercise of your rights or we may ask for a respective, if the application is clearly unreasoned or excessive, as well as in other cases established by the laws.

If you wish to exercise your rights as the data subject or if you have any questions regarding the processing of personal data, please contact us by the following contacts:  duomenu.apsauga@kggroup.eu, or submit/send your enquiry to the Company you want to apply to at the address provided at the beginning of this Policy.

You can find information about personal data processing by AB “Linas Agro Group” of companies at the following link: https://www.linasagrogroup.lt/wp-content/uploads/2013/03/1.-LAG-Privatumo-politika_2022-05-30.pdf. In the cases mentioned in this policy, Kauno grūdai, AB, along with other specified companies of the group, is a joint data controller.

Policy updated on: 30 March 2023